סימניות

משחק שבלתהל ילוד לבנרק באד באינטרנט

                                  Dove Carnival Dolly Dress Up קחשמ

שבלתהל ילוד לבנרק באד (Dove Carnival Dolly Dress Up ):

.תושופחת תביסמ אוה הלש ירקיעה ביכרמה ו תינוגסס הכולהת - לבנרק .תראופמ הלמשב הייפהפי הבוב לדומ שבלתהל ךירצ התא .ןיינעמ הברה ומכ םיאתמ םהמ דחא לכבו ,תובית שולש ךותמ רוחבל ךל עיצמ ,תצק הז תא .בל תמושת ךושמלו חורזל הרומא הדליה ,םיצנצנ ,תוצונ ,םיריהב םיטישכתו םיעבצ ורעטצ
" "