סימניות

משחק וליאכו ינאב יבורו סקמ באינטרנט

                                  Max and Ruby Bunny Make Believe קחשמ

וליאכו ינאב יבורו סקמ (Max and Ruby Bunny Make Believe ):

.םהילע תובוהאה תויומדה תורוטקירק םע םהלש תויתריציה תא חתפל םכידלי רשפאי םידליל .םהלש םירבחו םירוה םע םג ומכ ,יבורו םיריעצ םינובנרא סקמ םע תונומת רוציל ידכ ות .ירפכ ףונו תובנראל םירזיבא רוחבל םג ןתינ !בוט לזמ
" "