סימניות

משחק Crazy םצמצל באינטרנט

                                  Crazy Collapse קחשמ

Crazy םצמצל (Crazy Collapse ):

.תומרב םישדח םירגתא םג ומכ ,םיינועבצ םיטנמלאה תא ריסהל ידכ ליעי ילכ ךל שי לבא .רבכעה םע םהילע הציחל ידי-לע םיכומס םיהז םיטקייבוא רתוי וא םיינש רובע שרגמה לע .רובעל ידכ קיפסמ ןויצ םא ןיטולחל שרגמה תא תוקנל ידכ חוטב אל
" "