סימניות

משחק Vertix טנרטניאב באינטרנט

                                  Vertix online קחשמ

Vertix טנרטניאב (Vertix online):

.לסקיפה לש בכרומה םלועב דורשל ול רוזעלו ולש רוביגה לש ומש תא רחב .ןברוקה אלו דייצה ךופהלו המזויה תא חקול התא לבא ,דוצל היהי ךליבשב .הנושאר תוריל תונמדזה םהל תתל אל ,טנרטניאב םיבירי ףודרל .רתויב בוטה תא ךופהלו תודוקנ רתוי גישהל הסנ .הלילג - Q / E -ו ,סוסיר - F ,קשנה תא ןועטל - R ,תוריל ידכ רבכע ,ץופקל ידכ חוו
" "