סימניות

משחק וברוט םחול :ליטס סקמ באינטרנט

                                  Max Steel: Turbo Fighter קחשמ

וברוט םחול :ליטס סקמ (Max Steel: Turbo Fighter ):

.תושונאה לרוגל יארחא ותוא ריאשה הזו תלוכיה תא שי תדחוימ הדלפ וברוט תויושע רפוס .לעה רוביג וניא עשר דיגאתה םע ברקה תא חצנל לגוסמ אוה דוע ימ .שיאה תא סורהל םירזכא םיחצור חלוש ןוגראה שאר .תומדה לש חוכה לש וזמ תלפונ הניאש ,תוצלפמ םע ברקב חצנל ול ורזע .שומיש וברוט םינגומ תומוקמב םינמוימ םיפורגאו תנמוימ הקיטקט היהי ןוחצנל עירכמה .חטש ,ZX - לוהינ
" "