סימניות

משחק םינורחאה בהזה ינבל באינטרנט

                                  The last gold brick קחשמ

םינורחאה בהזה ינבל (The last gold brick ):

.ןטק טיבש םע תונלבסב םתוא ץיצפמ ,רתוימ עבצב םינבל הברה דימשהל ךירצ התא ,הליצא .יפוסניא ללחל סוטל ביבס ימימש ףוג ונתת רבכעה םע טלוש התא ובש ,ףע המרופטלפהמ הפ .המישמה לע לקהל ידכ עיבג יסונוב ףוסאל ,םירדוסמ םירעש ךלמ יקולב םיפורגא
" "