סימניות

משחק קינוס ילאו ןיטסוא םוב באינטרנט

                                  Austin & Ally Sonic Boom קחשמ

קינוס ילאו ןיטסוא םוב (Austin & Ally Sonic Boom):

.הליהת וליפא השק ול רסמנש שי לבא ,תונחל ךלה אוה ,השדח הרטיג ךרוצ ןיטסוא .תוריהמב תוחוקלה תא תרשלו תונמוימב ויהי םירחוסה ובש ,הניגנ ילכ רכממל תונח חותפ .םהיתונוצר תא קפסל ידכ תוחוקלה תא שוגפל ךרוצ שי דציכ תוארהלו ץעויכ דובעל ןיגב
" "