סימניות

משחק הידולמו הינומרה ילאו ןיטסוא באינטרנט

                                  Austin & Ally Harmony and Melody קחשמ

הידולמו הינומרה ילאו ןיטסוא (Austin & Ally Harmony and Melody ):

.םילימה וא הקיזומה :רתוי בושח רישהש ןיטסוא םע ןמזה לכ ןעוט ילא .ילא הנוש העד ,תוינשמ ןה םילימהו ,רתוי בושח - הניגנמה תא יכ רובס רגניז .םיילקיסומ םיטנמלא תוריהמ ףסואב תויורחת רדסלו תורחתהל הצור גוז םא לבא ,הקיסומו .רוביגה םיכיישש ולא תא רוחבל ,שרגמה לע םיעיפומש םיטקייבוא לע רבכעה schёlkayte
" "