סימניות
ילאו ןיטסוא םיקחשמ

ילאו ןיטסוא םיקחשמ

.םהלשמ לצנמ רעונ ינבל הארשה ,ירלופופ דבאמ םניא רעונה אשונ לע םיקחשמה ירצומו םי .תוריהמב עיגת הארשהה ,הרוביג הגיהנ ,םניח םינווקמ לאו ןיטסוא יקחשמב קחשלו היזיב .לודג רבד - תידדה תודידי ןיבהלו םילושכמ לע רבגתהל דמול התאש תויומדה ,אמגודל .זילע ןמא - ןיטסואו ,רשכומ ןיחלמ יילא ומכ ,ילקיסומ אשונ ביבס םירוזש קחשמ ירופי .ער רדבל וליפאו ,שדח ריש דמלל ,הניגנ ילכ ןסחאל ולכות םתיא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ילאו ןיטסוא לפי קטגוריה:

Elli ןיטסואו

Muzykalnye יקחשמ .םהלש תולוכיב ידמל םיחוטב אל לש ריעצה וליג ללגב לבא ,הקיזומב ךורא םיניינועמ וי
– Ally םוקמהמ תדחפמ ארונ לבא ,ןיחלמ ,החטבה אלמ ,רשכומ ןוסוד. .תורצב לקמ רשא ,יתורבח דואמ דלי רמז – ןומ ןיטסוא הלש רבחה .הגמ ךפה רצק ןמז הזו ,התעידי אלל ,העוציבב ריש תטמס בתכנ וטנ םסרפ ןיטסוא רחאל .תילקיזומ הריירק קישהלו תוחוכ ףרטצהל םירבח וז היחנה

.רתוי םידימע םתוא ךפוהש המ ,דבלב םירשק קזחל םיפתושמ םיסרטניא .רעונ ינב םיאקיסומ לש םיסחיה תוחתפתה תא תוארל לוכי התא ,ילאו ןיטסוא םיקחשמו הר .םעט ותוא לבא ,תונוש תויומד םהל ןת

.קייקנפ – ולש בוהאה לכאמה ,ףיכ םהל שיו דקור ,רש ןמז לכ ,העיבצ לש ףסוא שי   .תויורכיה הליחתהו הבהאש וניבה םה םיוסמ בלשב לבא ,ןיטסוא לש ותרבח איה .תודידי לש רוזאל םהיסחי רובעל טילחה בוש ,ןכמ רחאל המ ןמז .ןמזה לכ ךכו ,בוש בירל ,סייפתהלו קשנתהל ,םינעוט םה – הנושמ יודיי רעונ הז .טאוד ותיא רישל התוא ענכשל חילצה ןיטסוא םעפ ידמש תורמל ,םוקמל ששוח ילא .ןיטסוא אלממ החלצהב םיריש תבתוכ איה ,רקיעב לבא .שממ הז עגרב ינפ לע תערתשמה ,ילאו ןיטסוא קחשמה לש הלילעה שיו ,םהירוה לש הקיסומ .םיצומח לש תונצנצ המכ ,חרק תומד ,לימרת רטסוט תאשל לוכי התא :לכמ רזומ רוחב אוה .ריזח רשב אוצמל םילוכי םיסיכה םגו ,םיכחוגמ םיארנ דימת וידגב .רשקתל םיצלאנ דובעלו םיפתושמ םירבח לבא ,לובסל לוכי אל אוה שירט .2 רפסמה תאו םירזייח לע טרס םיבהוא םהינש :ףתושמה ןמ הנוש רגרג שי הלאה םישנאה ו

.התרזעל ךלה ןיטסואו ,ףטחנ ילאש רחאל .רדוקה רעי ,חטשה ,םייניבה ימי :םירוזא השולש ןיבמ רוחבל לוכי התא .תורחא תוער תוחור ,םירזייח וא – םיברועו םינוקרד םחליהל ךרטצי רשא ,וב יול .רתוי הליעי הרוצב ביואה תא דימשהל ידכ ,תורטשה תא ףוסא .תוריהמב םירקבמ תרשל הרענל רוזעל הניגנ ילכ תרכומ איה ובש ,גנילואבה תונח ירוה ל .הקיזומ ןגנל דומלל םלוכ רהימ אוהו ,דואמ ירלופופ ךפה טנרטניאב תוינק לע רישה ירח .ןיינעמ םג ילאו ןיטסוא םירחא םיקחשמ
.םהלש עקרה תויומד אוצמל וא םירבח םע ףיכ לויטל תכלל ,בורקה טרצנוקל רטסופ ןיטסוא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more