סימניות

משחק יבראב רפוס הסיבכ תוימכש באינטרנט

                                  Superdoll Washing Capes קחשמ

יבראב רפוס הסיבכ תוימכש (Superdoll Washing Capes):

.יטפשמ גחאוה יבראב ,םויה .םהיצפח תפיטשב תקסוע איה ,הז הפי שמש םויב .םירדוסמ תויהל וכרטצי הסיבכה תנוכמל םתוא קרוז התאש ינפל זא ,םהמ הברה הל שי .רחאבםינבל ,הרעקב םישל םיינועבצ םירבד .ןגזמםע הקבא תצק ףיסוהלוהנוכמה עבצ תפיטש תא אלמל ךירצ התא רשאכ .הרעק ךותל ותוא ךושמלוםינותחת ערתשמש דע תוינש רשע תוכחל ךירצ התא ,אבה .שבייתמ אוהש דע תוכחלוהסיבכה תא תולתל ולכות םש ,תספרמלרובע
" "