סימניות

משחק 3תכיסנ רובע ילש הכלממה באינטרנט

                                  My Kingdom for the Princess 3 קחשמ

3תכיסנ רובע ילש הכלממה (My Kingdom for the Princess 3):

.ךלשמ תונבל ךיא הרירב הל ןיא ,התיב תכלמממ השרוג הכיסנהרחאל .הגרדהב חטשה תא ביחרהלו,ןוזמ לדגל ,םיצע לש הרוצב םיבאשמ ףוסאל בייחש,םידבוע המכ .ונשמל םירבוע םתאש ינפל לפטל םיכירצשתויפיצפס תומישממ תבכרומ המר לכ .ביוא תופקתה ףודהל אבצ סייגל לגוסמ היהת התא זאו,םינבא לש יוצימ ,הסינכב חק .ופסאנש םיצפחהמךלש הריטה תונבל לכות ,המרתא יתמייסש רחאל
" "