סימניות
םיקחשמ הכיסנה רובע ילש הכלממה

םיקחשמ הכיסנה רובע ילש הכלממה

.ריבאה לש דצב ךמצע תא חיכוהל ןמזה עיגה .ןב לדגל התוא םע דחיו ,הכיסנ ליצהל ,ץע לותשל ,תיב תונבל לגוסמ תו .םישיבכו םירשג ,םינבמ תונבל ,םיבאשמ ץלחל ,םירמוח ףוסאל :תונוש תו .סיסבה תא רפשלו הרסנמ ,הווח תונבל ,ןוזמ תוחול ,שבד ,םינינפ בהז ף .תושדח תומישמל רובעל לכות ,ןמזב ךלש קסעה לכ תא םייסת םא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים / הכיסנל ילש הכלממה לפי קטגוריה:

My

יתימא םיריבא רובע םיקחשמ הכיסנה רובע .רדהנ רוטלומיס ךל שי יכ ,יל תפכא אלש ,שאונ ןטק דחא ךפוה ,ךלש הרו .הקתפרהה הליחתמ ובש םוקמל ךתוא חקיי הכיסנה יקחשמ רובע ילש הכלממה .הובג לדגמב התוא אלכו ,הכיסנה תא ףטחש ,ןוקרד עיפוה תמיוסמ הכלממב .הזל רשקב רבד םוש תושעל ןתינ אלו ,הז תא םישוע םינוקרדה .הירוחאמ סוטי הלש ארונה שחנה רשאכ אובי ןמזהש תעדוי תוקנימ הכיסנ .העושיה תמישמ תא החלצהב אלמל ידכ ,הרוחש יכה וליפא ,הדובע לכ עצבל .הפיה הכיסנה לש דיה תאו זירזה סוסה ,הכלממה יצח לבקי אוה ,הנושארה םינווקמ םיקחשמ הכיסנה רובע ילש הכלממה

.הניפס לע ךמצע תא אצומ התא ובש ירבדמה יאה לע ליחתהל תוקידב

.ץעו ןוזמ םה הסנרפו היינב לע םיעקשומה םיירקיעה םיבאשמה .םינינפ ,שבד :לשמל ,םיפסונ םירמוחו ,עבטמכ בהז ךרטצת רתוי רחואמ

.ןמזב יאה יקלח לכל עיגהל הקיטקט לש גוס ךירצ התא .הציב רבעמ ןיא ,םיטטומתמ םירשגה ,םיסרהנ םיניינבה ,םילפונ םיצע עו .םהלש םוקימה רדס יפל קר רוחבל ןתינ רשא ,םיישומיש םיבאשמ םיליכמ ם .תוחולל עיגהל לכואה לעמ ץופקל לוכי אל התאש רמוא הז .ןיינב ירמוח לע רוזחל זא קרו ,תוארוהה תא םירהל ךירצ התא תישאר םינווקמ םיקחשמ הכיסנה רובע ילש הכלממה

.ףסונ דבוע היהי הזו ,סיסבה תא רפשל לוכי התא ,ףסכ קיפסמ ךל שי רשא .ריהמו ףיכ רתוי הברה תומישמ עצבל ידכ דחי .םיסונוב םנשי ,ףסונב .תוינש 30 ךשמל ףסונ ףסונ דבוע ךל שיו ,הז לע ץוחלל לוכי התא ,ןטקה .הצאה ,םיבאשמ רתוי ,ןמז תריצע :לשמל ,םירחא םיסונוב םנשי

.םינבנ םיניינב ורפחנ לכ דע תושדח תועקרק רוקחל חלשיי התא ,רבע אוה .חטשה ןמ אצויו הבכרמב בשוי ךיסנהש הדבועב הוולמ המר לכ לש רבעמ .השדח הדוקנל רבעומ לגדה הפמה לעו ,תפסאש תודוקנה לכ תא ןייצמה ,ךס .קחשמה ךילהתל הצקומ התא יכ ןמזה חוורמ לע רומשל ידכ תוריהמב לועפל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more