סימניות

משחק Zombroad באינטרנט

                                  Zombroad קחשמ

Zombroad (Zombroad ):

.הכומס הרייעסורהל וכלה וליפאוהז דצל הרושבםהיתורואמ םיבמוזמולע םה .םהלש טלחומה סרהה לע טילחמוץראה רודכ ינפ לע םוהיזה תוטשפתה תא עונמל לוכי אל הת .ןוכנה ןוויכב ךלש היגרנאה תא ןווכמ התא רשאכ קר לבא ,החלצה ךל איבת דבל הלועפ .דעיה לע שממ תורילו ותוא ןיעטהל ידכ ןמזב קוידב בזע ,ךלש ןימא רזועה היהי ,שיבכה .םיבמוז לש יברמ רפסמה תא גורהל הלוכי תחא היירי יכ אדו
" "