סימניות

משחק םעז רודכ באינטרנט

                                  Bullet Fury קחשמ

םעז רודכ (Bullet Fury):

.םשל עיגהל תופיחדב ךירצ התאו ,םישומח ידי לע ףקומ אוה קשנה םע ןסח .ךילא בל םישי אל םיביואה יכ תוריהזב ךכ לכ םישומח לש לושכמה ךרד ך .םירדחב הבורע ינב שפחלו סיסבה תונורדסמב תכלל .תוומל אלא ,םייחה לכל אל םחליהל ךרטצת ,ךתוא ואצמי םה םאש רוכז .תונפל ךל ןתונ אלש המ לכ תא סורהלו םילושכמ רובעל ידכ תוריקה תא ר .ביוא םחול אצומ התא םא ,יריה קויד שמתשה
" "