סימניות

משחק אש ונערה במים 1: בבית מקדש היער באינטרנט

                                  Fireboy and Watergirl 1: in The Forest Temple קחשמ

אש ונערה במים 1: בבית מקדש היער (Fireboy and Watergirl 1: in The Forest Temple):

.תדוכלמל לופייש שושחל ילבמ םהלש ןחה ינבא תא ףוסאל לוכי םהמ דחא ל .תותלד תחיתפו תוילעמ תלעפהל םיפונמה לע ץחל .הזל הז רוזעל םיבייח םירוביגה .תחא תבב םיוות יתש םע תומרה תא םילשהל הסנ .םימולהי לש יברמה רפסמה תא ףוסאל ךירצ התא קחשמב .ןוכנה ןוויכב ןוטב ישוג זיזהל םילגוסמ תויהלו תוענ תומרופטלפב שמת .רעיה שדקמ - דואמ ירותסמ םוקמל םעפה ודדנ ונלש םינטקה םירוביגה יכ .ןמזב בצמהמ תאצל הנוכנה ךרדה תא אוצמל םתוא החנת אל םא דואמ ער םי .הזה רדוקה םוקמהמ שפוחל תותלדה תא וחתפיש תונוש תודיח רותפל וכרטצ .םהלש םידיליה םיבחרמל רוזחל םיצור ךכ לכ רבכו ,הלאה תומוקמהמ םיפי !םהילא םיסנכנ ןמזה לכ םימחה ונישארש תוינואג ךכ לכ תודוכלממ ורהזי .םיבר םילושכמו תודוכלממ וענמיהו ,קחשמב םיכובמה לכ לע ורבע רמולכ ,רבח םע דחיב וא דבל קחשל ולכות .ל .םינוש םישקמ ידי לע םיטלשנ םיוות !ךלש קחשמב החלצהב
" "