סימניות

משחק החבר של הילדה מהפך באינטרנט

                                  Boyfriend Girl Makeover קחשמ

החבר של הילדה מהפך (Boyfriend Girl Makeover):

.דחא םויל הלש הנומתל סנכיהל טילחהו הלש ףוגה םע םוי ידמ תפכא ולש הרבחה ךיא לע ה !תונלבסלו דליל החלצהב ,ןכבו .הבקנל רכזה ןמ ילנידרקה יונישה לא הנפ ,לכ םדוק .יקנ ךלש םינפה תא חלגל ארונ ןקז ךותחל ךירצ התא ,תאז תושעל ידכ .רועל םרק ןיזמו םרק ליחהל ,םלשוה ןושארה בלשה רחאל .תובגה תא ןקתל התאש אדו ןכמ רחאל .םישנ ידגב לש תומדה שבלתמ התא רשאכ הרקי יפוסה תומשנ לוגלג ןבומכו הרענה לש תקור
" "