סימניות
Spinner קחשמה

Spinner קחשמה

.הווט ומכ הזכ ףיכ לע עדוי בר ןמז ךשמב םהידי תא ךופהל ןמזה לכ והש .טעמכ רניפס םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל םילוכי םה וישכע .תויונמוימו םידחוימ תונורשכ שרוד וניא יכ רדהנ רודיב הז .םיישומיש םירופישל םתוא ףילחהל תועבטמ ףוסאלו םיבהלה תא ךיראהל טו .הארמה תא תונשל לוכי לק בוביסל הכיס רמוח םע םתוא ךוסל ,םיבהלה לש .הדשה לע םירודכ לש תוארשרש ןתוא תא ריסהל וא המוז ןוגכ םיינועבצ ם
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הֶוֹוט לפי קטגוריה:

םיקחשמ הווט יקחשמ

.םירומיה םישנא רובע רתוי תובר תויונמדזה םיעיצמ רניפס םינווקמ םיק

.תוכפהמ לש ןימז רפסמ תא ליעפהל היהי הז ,חוכב ותוא בבוסל התא םא

.םיללכה תא דומלל ןמז ידמ רתוי עיקשהל ךל םורגל וא stump היה הז רב .תוכפהמ לש ןימז יברמה רפסמל "ףחדמה" תא ךופהל ךירצ התאש דיחיה רבד

.דחוימ רותפכ םע הנוש תויהל לוכי הז ,קחשמה תואסרג המכב .תודוקנ רפסמב תוכפהמה רפסמ תא תולעהל תלוכיה ןהיניב .הלעמו 20 ,12 דע םיבהלה תא בבוסל לוכי רבכ התא ,האלעה תיינקו תועב .קפוסמ תויהל לוכי ןמש ,םומיסקמה תא קורפל רשפאתש העונת תושעל השק ?לק קילחהל ומכ ישומיש וזכ היצקנופ לע הז תא זבזבל אל המל ,תועבטמ Spinner קחשמ ןווקמ

.רתוי םיכירצ םה ,האבה הביאש רובע .רתוי ,רתוי קוחר תאו ,100-150 רבכ רתוי רחואמ ,תועבטמ 20-50 קיפסמ .םיאתמה רותפכה לע הציחל ידי לע טושפ ףחדמה לש הארמה תא תונשל םג ל .תיתוזח האנה ךל ןתונ קר הז ,בוט רבד םוש השוע אל הז .שדח רודיב תולגל הצורש ימל םניחב םיעיצמ רניפס יקחשמ יכ הדבועה או

?קיפסמ אל הז לבא ,ףיכה ליבשב רתוי קפוסמ הז .ימצע רופישל קר דעצ לכ ןווכל רשפא יא .ץמאמ אלו רבד םוש לע בושחל אל ,עגריהל ,עגריהל הצור קר התא םימעפל

.םיפסונ םירופיש קפסל תועבטמ לש תורבטצה םע דבל .ירוקמה קחשמה תא קוחרמ תומדל קר םילוכי םירחא

.ךסמה זכרמב ריצה לע בבוסל םירודכ םתוא לש םיבכרומה םיבהלה ,םינוש .הז םע םימוד םיעבצ לש הצובקל רבוחמ תויהל ךירצ רשא ,הקירז עילק םע .הציפקב שמתשה ,רישי םוליצל הנימז הניאו ידמ הקוחר איה ךירצ התאש ה .הלש הצובקה תא ףרצל ,ותוא ץיפקהל היהי רודכה תאו ,תמיוסמ תיווזב י

.וחיוורה םה םירופישו וגישה םה תודוקנ זא

.די גשיהב דימת אוהש ךכ הז תא תושעל ,המוד עוצעצ לע םלח בר ןמז ךל .רבעמה לש רתויב ההובגה המרל תוריהמב ועיגי רשא תויורחת ןגראל לוכי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more