סימניות
המשרה אלל ,םניחב טנרטניאב טיא-פופ וקחש

המשרה אלל ,םניחב טנרטניאב טיא-פופ וקחש

.איש ןמזב םידליו םירגובמ לש בלה תמושת תא ספת הז-פופ ומכ הזכ ןווג .תורפסימהב אלמ ימוג וא ןוקיליס עוצעצ הז יכ ,ולש תוטשפב םיהדמ הז .םיענ השיקנ לילצ םיעימשמו םוקימ םינשמ םה הציחלב .בגה לע אלמ רבכ לבא ,קחשמ ותוא קוידב לבקת ,דחא דצב תוטילבה לכ לע .ןוציחה םלועהמ םיעיגמה םיינועבצו םיילאוזיו ,שושימ ,םייתעימש תותו .רתויב רצקה ןמזב ץחלה תומר תא תיחפהלו םיינוציח םייוריגמ תעדה תא .אילפהל תונווגמ םהלש תורוצהו ,םיריהב םירמוחמ םייושע דימת םה .םיעוצעצו תוריוצמ תויומד לש בחר ןווגמל דעו רתויב תוטושפה תוירטמו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Pop-It לפי קטגוריה:

.איש ןמזב םידליו םירגובמ לש בלה תמושת תא ספת pop-it ומכ הזכ ןווג .תורפסימהב אלמ ימוג וא ןוקיליס עוצעצ הז יכ ,ולש תוטשפב םיהדמ הז .םיענ השיקנ לילצ םיעימשמו םוקימ םינשמ םה הציחלב .בגה לע אלמ רבכ לבא ,קחשמ ותוא קוידב לבקת ,דחא דצב תוטילבה לכ לע .ןוציחה םלועהמ םיעיגמה םיינועבצו םיילאוזיו ,שושימ ,םייתעימש תותו .רתויב רצקה ןמזב ץחלה תומר תא תיחפהלו םיינוציח םייוריגמ תעדה תא .אילפהל תונווגמ םהלש תורוצהו ,םיריהב םירמוחמ םייושע דימת םה .םיעוצעצו תוריוצמ תויומד לש בחר ןווגמל דעו רתויב תוטושפה תוירטמו

.תופסונ תויורשפא םע לבא ,הליגרה הסרגה תא קחשל תונמדזה ךל היהת ,ן .םדוקה ספוטהמ םכל סאמנ םא םיקילק המכב שדחל ףילחהל ולכותו ,םוקמ ל .ינויגה ןוויכ םהל שי ,בורלו םירחא םיקחשמל סיסבכ םג שמשמ אוה ,טוש .םינועצפה לע הציחלב םככרד תא ושעת םהב םיקתרמ םיכובמ אוצמל ולכות .לפכה תוחול דומילב וליפאו תויטמתמ תויעב לש םינוש םיגוסל םג תובור

.םינוש םיעבצ יבולישב תוסנתהל ולכות םהבש ,םיליגרה העיבצה ירפס קר .םיצפח ינימ לכ רוציל וליפאו ,תפסונ הרואפת ףיסוהל ,ולש הרוצה ,לדו .םכלש תויתריציה לע תולבגה ויהי אל - המוד ןונגסב םיילענ וא די קית

.םהלש Pop-It תרדסמ ונלש םישדחה םיקחשמב תויבויח לש הפיחד לבקו תוג

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more