סימניות
קחשמ בכר

קחשמ בכר

.תחא הציחלב טנרטניאב םילעופ םהו םניחב תע לכב בכר םיקחשמ קחשל לוכ .תוינוכמב סלכואמה ילאוטריווה םלועה ישיבכב תוררועתמה תובכרומ תויע .םישלופו ןופצמ ירסח תוינוכמ ללגב םהלש הדובעה תא תושעל םילגוסמ אל .ורבעוי המרב ךכ קר ,בצמה תא רותפלו םכח תויהל ךירצ שמתשמה .םוכחתו תיגול הבישח הרזעל ארוק ,דובעל הזל םורגל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הרובחת לפי קטגוריה:

םיקיחצמ םיקחשמ

.ולשמ הרטמו הדובע שי דחא לכל ,וזמ הז םינוש ,םיליגר םדא ייחב ומכ .תומוהמ השחרתה ,הלצפתה הרבחה ,דחא םוי לבא .לטבל הכירצ ללכב הרטשמהו ,שאה יבכמ לעו םיסנלובמאה לע גלדל וקיספי הרובחת םינווקמ םיקחשמ

:ויה רשא לש תוירקיעה תושירדה .רבד הרק אל וליאכ םתדובעב וכישמה םיתורישהו ,םולכ אלב םייתסה דרמה

.םילוח לש םהייח תא ליצהל וא ,שאה תא תובכל ,רדסה ובושי םינקחשה ,ת .םייתימאה םייחב םג אלא ,תילאוטריו ריעב קר אל תונורתיה לבונ הדובע

.טנרטניאל רבוחמ בשחמה דוע לכ ,חונ ןמז לכב עגריהל ןמז תולבל ןיינע .חצנל תוסנל ךרטצת ,יתימא ףסכ תואצוהה ידי לע השק המר רובעל ולכוי

.הרדסב וכישמה םיחתפמהו ,יבויח בושמ הברה לביק קחשמה ,ןושארה קלחה .ישילשה םויסה וקל הגרדהב עיגהל ,ןושארהמ תומישמ עצבל ליחתמו ,תואס הרובחת םינווקמ םיקחשמ

.קיספה ינשה ,םלענ תינוכמהו תחא הציחלב ,ילאמשה רבכעה ןצחל לע הציח

:תיתחתב םירותפכ שי ,רבוע רובע הכוז אוה תודוקנ המכו וישכע

.דועו עונמה םוזמז ,םימלבה לש תורשא ,בשחמה גצ לע הרוקש המל םזילאי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more