סימניות
לוקינאב יקחשמ

לוקינאב יקחשמ

?דומח יפאלפ דפרע םע דדייתהל הצור .םישדח םירבח םע םירכומ םינוויכב קחשל ידכ םניחב םינווקמ Bannicul .ירמ הדליה תיבב םירגש דלורה בלכהו רטס'צ לותחה - ולש הרבחה תאו דפ .םיאפר תוחורב םישגנתמו םיטנטומ תוקריב םימחלנ ,קנע םולהי רחא דיצ .תודיח ביצהלו תוהז תונומת שפחל םירוביג םע םג ןיינעמ .לפוקמ רויא לכ םע םיחתפנש םיקתרמ םירופיס תורפסמ תונומת
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הלוקינאב לפי קטגוריה:

Banniculum לש םייטסימה םיקחשמה טעמכ

.ויתויחאו ויחאמ ןיטולחל הנוש אוהש ןוויכמ ,בוצע טעמ הזה דומחה םסר .דפרעה ורוקמ לע רוריבב םיזמור יליל םייח חרואו רואמ דחפ ,םיינזוא .החפשמ יבורק אוה םג ליהבמש ,ןטק הרובק ןוראב ןושיל ךלוה אוה ,ףסונ

.בנראה רתתסה םש ,קוניצב תלדה לוענממ אצמנ אוהש השחינו חתפמה תא הא .ןפוד אצוי הארמ ירוחאמ תרתתסמ הביבח שפנש הניבה דואמ רהמ ךא ,ןפוד .רזג ץימ קר אלא ,םדל קקזנ אל ללכ בנראה ףסונב

?בר ןמז ךשמב םיסקמ ךכ לכ רוצי דגנתהל לוכי התא ךיא לבא ,לותחה דחו

.וקפיס רופיס תויורשפא רפסמ ,לזאפה יצירעמ רובע .םישדחה וירבח תא םג ומכ ,Bannicula קחשמה לש תישארה תומדה תא בנרא .םתואמ םיינש אוצמל ךירצ התא םהיניבש ,םירויאב םתוא תוארל לוכי התא .ףיכה תא וצימחת לא זא ,ןורכיז ןומיאו אלפנ ןומיא והז .תשרבנהמ תדרל דלור'ג בלכל רוזעל ךירצ ןיידע .םש עקתנ אוה לבא ,עודי אל םשל עיגה אוה ךיא .הכימת רוציל ידכ תוירטמואיג תורוצ ומכ םיארנש ראתמ יווק ידי לע םי .תורחא תורוצו עלוצמ ,ןיועמ ,עוביר ,שלושמל םיאתמש המ תא אצמו בורק .ראתמה זכרמל ותוא רורגו רבכעה תועצמאב טירפה תא ןקת טושפ

.רחא סוטממ ועיגהש תוחורהמ ונמלוע לע הרימשל ךופהי אוה ,אמגודל .ןוליווה תא דירוהל ,תוחורה ינפל רבעמה תא רוגסלו הארמה ךרד התיבה .דיחי םרזל םיטס םיתמהו םייחה רשאכ תאז תושעל דחוימב השק

.ךרד םושב ותוא גישהל טילחה ךא ,ששח אל ךא ,רורא םולהי לע דמל אוה .ותינכות תא םישגהל ןקתפרהל ורזע ,ןכוסמ הכ ןייפמקב ויוויל .םילק םידיפל ,תשרל סנכיהל אלו ךלש ךרדה תא ריאהל ידכ .ץימאה םדאה תא תפרוש שאהש ינפל רוזחל ורהמ ,ךתיא טישכתה רשאכו

.תוליגרה םע דחי הניגב ולדגש תוצלפמל תוקריב םחליהל וננוכתת .הווזמל םסינכהלו תוקריה תא ןיימל רתונ ,לוביה לובי רשאכ .םהב םילקתנ באז ישנא ךא ,םירחא שרוש ילודיגו קלס ,המדא יחופת ,רזג .קנטהמ לער תועצמאב סרהיהל םיכירצ םה זא

.םישדח תואריהל םייושע םירכומ םירנא'ז וליפא .עצומה ףיכה ףסוא תא רוקחל ישפוח שיגרהלו דחי תולבל ךירבח תא ןמזה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more