סימניות
םיקחשמ ינאב םיגאב

םיקחשמ ינאב םיגאב

!דדיה !ינאב סגאב לע םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל לוכי התא וישכע .הזה ןובנראה לע עדוי רגובמו דלי לכ ותוכזבש ,הרוטקירק רשאמ קיחצמ .ףוצח שממ םימעפלו ,איצממו לודג ץירעמ אוה .תילילש הבוגת םירחאל תומרוג ולש תוחידבה םימעפל לבא ,תונהיל בהוא .תוריהמו תוזירז לע םיאשונ ,העיבצ ,םילזאפ ,םיעזג שי תובורק םיתעל .ץופקל ,תוריל ,ץורל םירבח םע תורחתהל .רוחאמ םיבירי םיריאשמ ,םידקת תורסח תואצות גישהל לכות ,ץימאו םכח
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ינאב םיגאב לפי קטגוריה:

םיקחשמ ינאב ףרוטמ םיגאב

.סקימוקו תורוטקירק תרדס לש רוביגה אוה הז בנרא ... ותוא םיבהוא םלוכו ,תוגועו םירזג בהוא אוה .לכה טעמכ ,ןכבו .הזל הז םתונוילע תא םיחיכומ םהינש ךיא תחא םעפמ רתוי תוארל רשפא ן .הזה אשונה תא חתפל בושו בוש םניחב םינקחשה םיגצומ םיקחשמ ינאב םיג .קיתע ןקז ומכ אל ללכב אוהו ,ןרקס דיינ ראשנ אוה ןכש ,רמא תויהל לו .ולש תדלוהה םויב ומכ ,קותמ רזג םסרכמ אוה ןהב םגש ,ולש םגו ,ןמוקמ ?קוד ,הרק המ" :יוטיבה תא רמוא התא רשאכ דוחייב ,םיאתמה אטבמב רבדמ "םינווקמ םיקחשמ ינאב םיגאב .עוצעצ רתנספ לע יכ םא ,תמדקומה ותודליב תוילקיסומ תוריצי עציב אוה .לוחמל ףרטצה אוה םיישדוח קר ותעפוהש ךכמ עתפומ היה אל דחא ףאש םוש .הכורעתב רשואה תא שפחל ךלה ןכלו ,הלהקמ רישל רשאמ רתוי זז אל לבא .תוחידב רובע ולש טקייבוא ותוא ךפה רמלא הליחתב לבא ,Bagz לע הלפנ .ומצע לע הווח רמלאש םילולעפ לכ תא השעו ביבסמ בצמה תא ךפה אוהש עג .קוחצל הפוצל םרגש המ ,בנראה לע חדקא עיבצה אוה יכ בכוכה תא סיעכה "?קוד ,ןיינעה המ" :ומצע יוטיבה תא רמאו דחופמ שממ היה ומצע סגאב .ולש רוקיבה סיטרכל רתוי רחואמ ךפהש ," .םירחא םיאשונ ןיב ,ינאב סגאב לע םיקחשמ תוארל םיצורו ,םירמייג ויש .ועיפוה םינוש םינוויכ ,םיקיחצמ םירופיס לש תויומדה בל םישל םימזיה ?םייתסי בנרא אבה ןויערה ךיא תוארל לגוסמ תויהל ברסי ימ .שארמ הקתפרה שי םא ץורל ןושארה אוה .לובטנייפ קלח תחקל לוכי התא ,םניחב םיקחשמ ינאב סגאב תא ליעפמ ,וי .ביואה םע ברקב םחליהל ידכ ,עבצ אלמ עלקמ םע םישומח .ףיכ שי םירבח ובש יתודידי קחשמ והז ,השעמל .ןושארה םויסה וק לע ומצע תא אצמ םעפ לכב ,הפצוחב םלענ בצה ,הרוטקי .םירזופמ םיטנמלא לע םהלש םיימיטיגלה תומוקמה תא אוצמל ךיא עדוי הת .תוקישנל ביגמ אוהש עגרב ,ותבהא תא ול הבישמ איהו ,הפיה בנראה הלול .ךילע לכתסמ והשימ רשאכ רוצעל הסנמ ,ינאב סגאב םיקחשמ קחשל ידכו ,i .םלעיהל וליחתי ךלש תודוקנה ,ריהז אל התא םא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more