סימניות
ריהמ וברוט םיקחשמ

ריהמ וברוט םיקחשמ

כל אחד יכול להשתתף במרוץ, אז למה לא חלזונות? אם תשחק בחינם במשחק המקוון Turbo FAST, תראה כמה מהירות הצדפות האלה יכולות להיות. בנוסף לדמות הראשית, תפגשו את חברי שאר הצוות: צ'ט, קנוט, צל לבן, סקידמרק, סמובה והגברת היחידה בשם ברן. לכל אחד תפקיד חשוב משלו - עבודה כמכונאי, מפנוי או מנהל. אבל הדבר המעניין ביותר מגיע לרוצ'רים, ואתם יחד עם טורבו צריכים להוכיח שהוא לא היה לשווא קיבל את התואר המהיר בעולם. לך למסלול, ותן לטובים ביותר לנצח.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קרב וברוט תווצ לפי קטגוריה:

תווצ קרב וברוט םיקחשמ תוריהמ

2013 תנשב יכסמ לע ררחוש ,תיאקירמא היצמינא תרדס לע ססובמה ,קרב וב .תואדווב רמול לוכי אל התא , .קנע יפסכ סרפ לביקו ץורימב הכז ,ןג ןוזליח איה תישארה תומדה ובש א .וברוט אל לבא ,ףיכ תויהל ליחתמ היה ישארה ילוא םע םהמ םיבר .ןוזליח ריע תונבל רמולכ ,םירחא תבוטל וילע לפנש רשועב שמתשהל טילח .הלשמ הפי תיב היה לולבש לכ וישכע יכ ,םלוכ םיחמש המכ םכמצעל וראת .הלועמ רבכ ךלש תויונמוימה רופיש ,םוי לכ ןמאתהל לוכי התא ובש ,שדח .תומיהדמ תואצות גישהל לוכי התא ןומיא ידי לעו ,ירשפא יתלב אל רבד .הטנלפה לע רתויב ריהמה בכור ומכ רכוה וברוט יכ ,תמאה תא לבא ,ףורט .רבד ותוא דימת תויהל בייח אל לולסמה תאו ,ןכ .םילושכמה לכ לע רבגתהל יאנת לכב חצנל לוכי יתימא ןעוצקמ .םישדח תונוחצינ ויהי אל חוטבו קזח בירי ילב יכ ,תוקבאיה ארקנ הז .רחא ןימ לש םיגיצנ ,ןושאר טבמב ,רתוי םיריהמו םיקזח ןמ אב הז םא ם :םימושר םיתווצ רפסמ תורחת לש הז גוסב .וילע ךומסל לוכי התאו דואמ קזח אוה .םיקסע להנמ דיקפתב הקיזחמ תווצבו ,תוטלחה תלבקב ריהז .רותלא לע החמומו ןימא ,רשי ,ששח אלל .םיצוציפ תבהוא איה .םיישקמ תדחפמ אלו הדח ןושל הל שי ,ןילנרדאב תולת הל שי .קרב הדוקפה וברוט קחשמה ךלהמב התוא הארת התא .ןפואו םינפ םושב הקיסומב בלתשת לא

.לולסמל תכללו ,לולבש רחב .סוטל אל הז םע בושח יכהו ,שכשכמ ןמזה לכ לולסמה .ףוקעל לכות רשא ,םירחתמה ךותל סורקל אל ,ןכ ומכ .שדחה בוביסה ךלהמב רפשל ןתינ רשא ,ץורימה לש האצותה תא הארת ,קחשמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more