סימניות
בנרא רטיפ באינטרנט

בנרא רטיפ באינטרנט

.הווחבו רעיב תוצצורתמ תוכרו תופי תויומד .םניחב םתוא קחשל ידכ בנרא רטיפ לש ןווקמ קחשמ תחיתפ ידי לע תולקב דומלל ,תושעל ם .םימהוזמ םימסרכמ לש תוטישפה ללגב ןמזה לכ םילבוס ולש םיעטמהש ,רוגרגקמ רכיאה תא ?ןמוימו רתוי ימומרע היהי ימ ?תדוכלמל לופיי אלו חרבי רטיפ םאה .גלש יתיתפ סופתל ןמזב הנהנ וליפאו ,רכיאה לש תודחה םייניעה ןמ אבחתהל ,רוצקל ,רו .תוגוזה לכ תא אוצמל ,הלש תונומתה ףסוא תא תושעל יליל רוזעל םג
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בנרא רטיפ לפי קטגוריה:

Rabbit רטיפ רטפ יקחשמ

.ןפוד יאצוי היבשות תא שוגפל יאדווב התא ,רתוי תובורק םיתעל ףשאה ת .םתיא רשקתל םילוכי םלוכ וישכעו ,רקבל םהל ארק רטיפ בנרא לש םיקחשמ .וירבחו תישארה תומדה לש רבח תויהל רשאמ רתוי לק רבד ןיא .בבוש רודיב קלח תחקל ידכ קיפסמ הז

.גלש תיתפ ביבס בבותסמ םסקה ץע הז .םייחל ררועתמ ינטחמ יפויו ,וב תעגל ךרוצ שי .םיחותפ גלש יתיתפ סופתל ולש הרבחה םע ןאכל אב תובורק םיתעלו ,התוא .שדח איש עובקל ידכ םישיבג הברה ךכ לכ סופתל ,בצקומה ןמזבו ,םהלש ר :לע בנרא רטיפ םיקחשמ ונל שיו ,השוע ללכ ךרדב ןזואה לודג רו .הובג םילדג םה יכ ,ץעה לע םתוא לבקל לוכי אל בנראה לבא .לסב ותוא סופתל ךירצ הטמל רטיפו ,םילשב ןדעמ וקרזו ,רבחל רוזעל וט .ךרדה לכ רוזיפ ידי לע התיבה ותוא איבהל ולכי אל לבא ,תונידע לש םל .ריצקה תא ףוסאל ידכ תדרל םיכירצ םה וישכעו ,רהה דרומב ולגלגתה הלא .הגהה ךותב לקמ םישל ולש תונויסינהמ ענמיהל םיכירצ ונחנאו ,העונתל .ומצע רכיאה םע דדומתהל ךירצ דחא ,בנרא רטיפ םיקחשמ רשאכ .ודגנ בראמ חינה אוהו ,תבנראה לש םילולעתהמ ול סאמנ .םיבר םיקיר םיריס םיקה אוה ,הסחמ שפחמ רטיפ היה וצראמ האבה הסיטבש .השע רוגרגקמ ינפל ותוא אוצמל ןושארה תויהל ךירצ התאו ,םהמ דחאל תח .הז שגרמ המכ הארו קחש .םילדג אל םה ףרוחב ,עפשב דימת תוקרי ץיקב םא .רעיה םיליבשה ךרואל ץורל ,לובי רוצקל ול רוזעל ידכ רטיפ ףרטצה ,ןכ .תופכל תחתמ תוריהזב ךכ לכ ,תורוב ,ץע ילוב ,תונוש הקעמ ינבאב םיסו .ךלש הסובתה םע םייתסי תמר ,םהב לקתנ התא םא .ןורכיז ןמאתהל תונמדזהה תא ןיכה קחשמה רטיפ בנרא דוע .תרחא הייחמצו תוריפ ,םינצינ ,םירגרג לש תונומת תפסוא איה ,ביבחת ה .הלש ףסואה תא םישל הלוכי איה ובש םובלא הל ןתנ רטיפ םעפ .םובלאל םיאתה אל יצחהש ררבתה ,הז תא התשע איהשכו .םירזוח הלא תא ריסהל ךירצ התאש ןורתפ שי לבא .סיטרכ לכ רובע גוז אוצמלו תושעל ךירצ התאש המ הז .הלוכ השיגפה תא ןיימתש דע האלה ךישממ התאו ,ףסונ הזחממ לטוב אוה , .תומישמ תמלשהל תודוקנ ףוסיאב תומושר עובקל ידכ דחי ךלש םירבחה תא .תוארל תוסנל ,ףיכ רתוי קחשל ידכ דחי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more