סימניות
הוויש יקחשמ

הוויש יקחשמ

.אוויש לש םינווקמה םיקחשמב םניחב קחשל ובהאי תוריהמב עוצעצ יבבוח .םיביואו םיבירי וירוחאמ ריאשמ ,המישנ תרצוע תוריהמ חתפל לגוסמה םיינפוא לע ריעצ .םידחפמ םירזייח וליפאו םיאמרה ,םיבנג יכ רבד םוש ליבשב אל הז .ללכב הלשממה תא אצמי הוויש ,םכחו ריהמ קרב ,זירז .םילכונ שינעמו םיטובור רשיימ ,תויגול תויעב רתופו תוזירזב םיינפואה תא להנמ אוה .עצומה תומישמ עוציב ,רשפאה לככ תובורק םיתעל רוביגה םע רשקתל ךכ ,רתויו רתוי רהמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הוויש לפי קטגוריה:

Shiva קחשל ידכ ץחל

.רתויב אירב הרובחת יעצמאכ םיינפוא רחב אוה הז ליבשב .לגוסמ בכורהש המ תא האולמב גיצהל תלגוסמ םיילגלג-וד םיינפוא-וד םיינפוא לע הביכר .היולת תללוכה החלצהה תוריהמ ,השק אוה המכ לע .ריהמה שיבכה לע וילא ףרטצהל ,ומש םג ךכו ,הוויש ,קחשמה רוביג םע םיכסמ התא םא

.ידוסי אוה ולוכ קחשמה יכ הארנו ,ךבוסמ רבד םוש ןיא ובש טושפ תומר םע ליחתמ לכה 1 .בורקב רזפתי הזה םשורה ,םישדח םימוסחמ לש םתעפוה םע לבא .רתוי רחואמ שרדיי לובגה זוכירה זאו ,םינטק םילושכמ טעמל ,טעמכ קיר היה לולסמה הל .םירחא בכר ילכ וא שיבכה לע יופצ יתלב ןפואב עיפוהל םיטירפ ךותל סורקל לוכי התאו

.ףסונ שיחרת שי ץורימה םע דחי ,ןיינעמ רתוי וליפא היה קחשל םגו

.םיסוטמה ירזוע תא ותיא חקול ,םירהה ןמ דרוי אוה .ול רזוע םסק םיינפואה תאו ,ודגנ רבדל ץמואה תא שי הוויש קר .ררופתמ טושפ ךל תחתמש ץע ףוציר תרחא ,תחא םעפמ רתוי דחא לכב שמתשהל אל הסנמ קר ,

.תשרדנ ךלש הרזעה ובש םוקמל רהמל םוקמב ,הוויש יקחשמ תחיתפ .תופסונ תורצ םע דדומתהל ידכ וינפוא תא בוזעל ךרטצי דליה ,םירידנ םירקמב .םיחצורה לש םיטובורה תא סורהל תרתחמה הדבעמל ךתוא חלשי Shiva Infectors קחשמה לש .םייחה םירוציה לכ תא מ"ק 10 דימשמש ןכוסמ םס ריוואב םיססרמ םה .םוהיזה רוקמל ההז תויהל ךירצ ועבצו ,םימיוסמ םירוזאב הצלוחש הפורתה תרזעב קר ירש

.ותוא לולכל בייח אוה לבא ,ךינפל אצמוה אוה .רמושה םירזייל תא ליעפהלו םימיאתמה םירותפכה לע ץוחלל ,םיפונמה תא ךופהל יוארכ ז

.ןורתי דליהמ לולשל ידכ ,ומצעב םיינפואה תא בונגלו ,ותעד תא חיסהל וחילצה םיעשופה .ךרד ינויצ ןיאו ,רופא רבד לכ ובש ,םינפ רסח ךובמב רוביגה תא ושבכו ,תכל וקיחרה ם .המודא רכיכב ריעצה שיאה ןמוסמ הבש ךסמה תניפב הפמה איה ךלש הדיחיה הלואגה .הרהנמה לש הצוחה ךרדה יהוז ,קוריה ןמיסל ותוא ןווכהלו ,תדלקמה לש לעופב םיצחה

.ונלש תכלה בכוכל סנכיהל םהמ עונמל ,םידיאורטסאה תאו ללחה תוניפס תא הרית

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more