סימניות
ךובמ יקחשמ תבכש

ךובמ יקחשמ תבכש

אוהב משחקים על היגיון והתמצאות במרחב, אז מוזמן לשחק משחקים חינמיים Layer Maze. אתה צריך לפתור חידות, מבוכים לעבור, לאסוף פריטים.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ךובמ תבכש לפי קטגוריה:

Games

תיבחרמ הייאר תבכרה ונא :ההובג המרב ךובמ .הזמ הז אצומ רחא שופיחב וכותב ובבותשה םה םיברעבו ,םילתפתמ תונורד .ףיכ היה הזו ,ןוויכב טוונל השק היה ,רבגמ םיהובג ויה םיחישהש רחאמ .ישונא ףוגו רוש לש שאר םע ארונ רוצי יח ובש ,רואטונימה לש ךובמה ת .רואטונימה יריבצב יוצמ אוהש ררבתהו ,ךובמה ןמ אצומ אוצמל חילצה אל .הצוחה ךרד היהת טלחהב ,הלאמש וא הנימי קר בבותסמ ,דחא דצב רמוש הת .העונת תויורשפא רפסמ עיצהל וא הנוכנ אלה ךרדב חולשל םילוכי םיבר ת .הצוחה ךרד תאיצמ ינפל ןמז הברה עיקשהל ךירצ התא ובש ,הבורמ המרב ך .םינוש םירושימב וב בשחתהב ,רכומ אל ללחב טוונל תלוכיה תא ךרטצת חו .האיציה םע קוריה טלשה תאו תונורדסמהמ קלח קר תוארל לוכי התאו ,וזה .טוונל השק היהי ,ןורכיזב תמדוקה הנומתה תא רמוש אל התא םאו ,דוע י .םישדח םירבעמ הארתו ,רחא בצמל רובעל ידכ ןצחלב שמתשה ,ההכ עובירל .ךינפל החתפנ השדח תואיצמ וישכעו ,רותפכה תא בוש ליעפהל ,חתפנ ןורד .חותפ אוה םישדח םירבעמ םע אבה סוטמה ןכ םא אלא האלה ךישמהל לוכי א .ביתנה לש ולשמ עטק עיצמ דחא לכ ,לובגה אל הזו ,העברא זאו ,םיעיפומ .תניינעמ רתוי הברה לבא ,רתוי השק תישענ היצטניירוא
.ךסמה לש ןימי דצב הדימה הנק לע לכתסהל ,עגרכ אצמנ התא םהמ הזיא ןי .רבוע איש עובקל תונמדזה הז יכ ,ישומיש דואמ הציר ירפסמ םע תואצותה .תפסונ המישמ גיצמ יעיברה קלחהו ,םש םימייתסמ םניא םייוסינה .השדח המרל רבעמ ךרד רובעל םיוסמ עבצ לש רודכה רובע קר ירשפא היה ה .ןימי דצב רודכה תא לובטלו ,םיסוטמב םיינועבצ םימתכ שפחל ,עבצה תא .ךלש לע םירחאה תא ריכהל ךירצ התאו ,ךובמ תומר הבורמ קחשמה לש תואס

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more