סימניות
םיקחשמ ולטאפ וטומ

םיקחשמ ולטאפ וטומ

.Motu Patla םניח םינווקמ םיקחשמ ומכ תושגרמ ןה תורוטקירק לע תוססו .קחשמה םלועה לש יביטקרטא יכה םירוזאה תא םיסכמ םה יכ ,בינגמ שממ א .תואקתפרה לע ךלת התא ,ןוד ןו' ג םהלש ףתושמה ביואה תאו Chingam רט .םייוסינה לכ םע דדומתהל לוכי אוה ,samos תוציצק תליכא ידי לע חוכ .טרופסב תומושר תרדגה ,רוחאמ רגפמ אל הז ראש לבא .ונילא ףרטצהל זא ,ישומיש היהי ךלש הרזעה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ולטאפ וטומ לפי קטגוריה:

Games Motu Patla

היצמינא תרדס לע ססובמ .תונוע 4 ל קלוחמ ,םיקרפ 260 ליכמ יעונלוקה רצומה .להקה תא דדועל םיחילצמ םה הזה ןמזה ךלהמב לבא ,תוקד 11 מ רתוי אל

.תוריד יניינבו םישדקמ המכ ,סובוטוא תנחת ,הלודג קוש רכיכ ,תויונח .תשר םג אוה הלש הפועתה הדש ,ריעז אוה ריעה תורמל ,לבא .םילבנו הלשמ םירוביג שי ראגנ רופרופל ,תרחא ריע לכב ומכו ,הז תא ה

.דחיב לכה השוע ,דרפנ יתלב גוז םה ,השעמל .התוא תוכהל םיברמ ולטאפ וטומ יקחשמו ,ףוס ילב התוא לוכאל ןכומ אוה .תונוש תואקתפרה לע אצוי וליפאו ,רישע רישע עיגהל ךרד ןמזה לכ שפחמ .רוזעל ךרד לע בושחל ךירצ ראשהו ,תורצ תובורק םיתעל ליבומ הז ,ןבומ .ומצע תא ליצהל אובי תולקבש ,דהואו בוט רוחב אוה ,תאז םע דחי .הלוגע ןטב דופא (רוחש םימעפלו) לוחכ ,המודא הקינוט לע ותוא אוצמל .םיאומס לובסל לוכי אל אוה ,םינותיע אורקל בהוא ,דואמ יטנגילטניא , .תורצמ ,ומצע ןמז ותואבו ,רבח ליצהל ןמזה לכ ולש המישמה וז .םיממעושמ אל םעפ ףא םה דחיו ,רבח םע תולבל בהוא אוה יכ ,ןנולתמ אל .דובא אוה וישכע לבא ,חוכ ול קינעה םוסקה םסקהו ,רתויב לודגה ףרגאת .הזה ןוכתמה תא םעפ הלגי וטומ ,תאז םע .הבוהצ הקינוט תשבול םידגבה ןמ .םהל דגנתמ אוהש בצמ לכבו ,הלטפו וטוממ דחופ אוה .2 רפסמו 1 רפסמ הנכמ איהש ,םירזוע ינש םע םוקמ לכל ךלוהו ,ןותחתה .תובורק םיתעל רצענ אוה ןכלו ,תועווזב לקתנ תובורק םיתעלו ,םירצק ם .ער לזמ קר תואיבמ םג ולש תואצמהה .ותוא דוכלל ועייס תובורק םיתיעל הלטפו וטומ ,תאז םע .ריוואב חדקאב הרוי אוה ,רצעמ דוע השע אוהש המכוחה לע ול רפיסש ףסו .ךחוגמ הארנ הזו ,ושאר לע לפונ סוקוק ,הייריה ירחא .Motu Patlu קחשמה לש תוקלחב עובק חרוא םג אוה .תונוש תומיתס םע סומאס תונגוטמ תודיטשפ לש בוהאה ןדעמ ףדור ,דחוימ .ךרוצה תדימב אירמהל וליפאו ,םילושכמה לכ לע רבגתהל לגוסמ אוהש חוכ

:הלא םימוחתב ךמצע תא קודבל ךירצ התא ,ותיא תרושקת
.יריו לגרודכ ,טקירק םחליהל ,דרובונס לע בוכרל םירוביג םע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more