סימניות
לותח גפ קחשמ

לותח גפ קחשמ

.תשגרמ הדימל לבא ,ףיכ קר אל אוה לותחה ו גפ םיקחשמ םניח ןווקמ קחש .הז תא בוזעל הצור אל התאו ,עשעשמ שממ תויהל לוכי תוירטמואיג תורוצ .םתיא ישומיש עדי דומלל ידכ תולוגנרתו תרזח ,הלש יטיק ,גפ הדליה םע .תומישמ רותפל תחא הנועבו תעב ,רתוי תובר תולועפ עצבלו ,תויח ץוחרל .הקיטמתמ - םיעדמה לכ לש הכלמה םע קודה רשק םירושק םהש וזכ הרוצב ם
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לותח גפ לפי קטגוריה:

לותחו תודתי םייכוניח םיקחשמ

.לותחה תאו דתי םיקחשמ ומכ הזכ ףיכ תודות לכו ,הנתשה בצמה וישכע לב ןווקמ לותח גפ קחשמ

.םינטק םירמייגל ונלש הרקמבו ,םיפוצל הדימלל הבהא תעמטה לע םשומ יר .רתוי רהמ בותכלו אורקל דציכ דומלל וצריו הקיטמתמב תומישמ עצבל ליח .יתריציו םכח ,רתוי םכח תויהל ,תוירטמואיגה תורוצהו םיטקייבואה תומ

.הז ילב רדתסהל לוכי אל דחא לבא ,לבגומ תויהל ךירצ בשחמה םע תרושקת

.רבעש הז רשאמ ךבוסמ רתוי תצק אוה שדחה בלשה ,בושחל םידלי דדועל יד .בר ןמז וכשמיי םהש םיקחשמ הברה ךכ לכ רוציל גונעת הזיאו .שדחמ ליחתהל וצרי םינקחשה יאדווב ,םלוכ תא רבעש רחאל ,ףסונב .הסוכמה רמוחה תא דחאל ךרוצ שי יכ ,ישומיש םג הז

.תחתפתמ העפשה םע ןיינעמ שדח ףיכ ךל תחטבומ ,ונתיא ראשיהל

:םיאבה םיגוסה תא רוקחל לוכי התא ,עגרכ .םיאלטו תולוגנרת תואמ ,תושלושמ תורוצ ץירעמש ריזח םהל שי .דואמ הקיטמתמ בהוא אוה םגש ,ןומר ןכשה ידי לע תובורק םיתעל רקיב ם .לדוגו הרוצ ,לקשמ עובקל וא רסחל ,והשמ ףיסוהל תלוכיה םירושקה רודי

?ףיכ הברה ךכ לכ שי םוי לכ הבש ,ףיכ ךכ לכ הווחל תאצל רשפא םאה !בצעמו הנוב תויהל שיגרמ הז רדהנ המכ ןיימדל קר .םיבר םינבמ סרהו ריעה ךותל וצרפ antheroes לש היפונכ תחא םעפ .תויונחהו תויונחה תא שדחמ תונבל םיבשותל רוזעל ךירצ לותחו דתי .םידדוב םיקלח ותוא ףוסאל ,דרפנב ןיינב לכב לפטל .ריעה תא בוזעיו outsmarted ויה םה יכ וארי םישלופה ,ןכומ לכה רשאכ ןווקמ לותח גפ קחשמ

.אבה בלשל ךישמהל ידכ ןוכנה רפסמה לע הציחל ידי לע םיטקייבואה רפסמ

.רוזחל תוסנלו ,ךומס דב לע רייצמ הארנ יתלב ןמא לש הרוצה המ תוארל .יוארכ המישמה תא עצבל שדח ןויסינ תושעלו ,לשוכה קלחה תא ריסהל לוכ

.תוכלכולמ ןהש האצמ ךא ,הווחב תוררוגתמה תויחה תא םלצל הטילחה הרענ .םייח ילעב לש לדוגל םיאתי רשא ,הלש ןגאב דחא לכ לבא ,ףטש תויהל םי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more