סימניות
תינומה תויושגנתה תצלפמ םיקחשמ

תינומה תויושגנתה תצלפמ םיקחשמ

.עגריהל הצור יונפ ןמז ךל שי רשאכ ,חונ ןמז לכב תויהל לוכי תוצלפמ .הדובעב וא תיבב בשחמהמ סנכיהל ןתינש ךכ ,ןווקמ ןפואב םילעופ םה .ביבח לבא ,דיחפמ תוצלפמ לש אבצ לש ישארה דקפמה לש דיקפתה תא חינמ .םיווש תוחוכה ורתונ הנורחאל דע ךא ,תושאונ הזב הז םימחלנ םה תובר .םינכשה תא סורהל טושפ ךירצ הז ליבשב לבא ,חצנל םדמ הבוקעה המחלמה .התא וא התא - תחא האצות קר שי הזה םלועב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוינומה תוצלפמ לפי קטגוריה:

Victory ו ברק תוצלפמ לש םינומה תפקתה .דימתמ תומיעו המחלמל םירצונ םיארונה ערה יגיצנ הלא .ןיטולחל םייתסי םעפ יא םידגנתמה יכ םיווקמו רתוי םידיחפמ םירוצי ר

טנרטניאב םיינומה תויושגנתה תצלפמ םיקחשמ

.לוכיבכ םהלש תינויצולובא תוחתפתה ,םישדח םימחול תריציל היגטרטסא ל .םורקס לש אבה בוביסב תושורד ויהיו ןכתייש תולוכי

.םיצור םה דוע לכ תונהיל םיישפוח םישמתשמהו ,ןפדפד ןולחב תוינש ךות

.תוצלפמ םיארקנ םה ץראה רודכ לע ,הזל הז בורק םיבכוש םידיחפמ םירוצ .םיליגר םיבשות םה ילאוטריוה םלועב .ןמזה לכ םחליהלו וזכ הברק םע םילשהל םילוכי אל םינכש .םהלש םוימויה ייחמ קלח תויהל ךפה הז .םיינפקותה םהינכש לע עירכמ ןוחצינב תוכזל ידכ תומיעה לש םיפתתשמה

.חצני בוביסה ,סיסבל וצרפיו ביואה תא סיבי אבצה רשאכ טנרטניאב םיינומה תויושגנתה תצלפמ םיקחשמ

:רוציל ולכוי םה היצולובאה ךילהתב ןכמ רחאלו ,ET ויהי םינוש .ןקחשה ינפל חתפנ ילאוטריווה םלועה לש םיירשפאה םיבשותה לכ םע ןחלו .תופסונ תויושגנתהל ותוא ליעפהלו תצלפמ לש קזוחהו תונורתיה תא רוקח

.קחשמל ףסכ ףלא 10 ןובשח לע םילבקמ םינקחשה ,בוביס לכב .חוור השוע סבומ ביוא לכו ,ולש האירבה תולע תא שי לייח לכל .תיבה לע ןגהל ידכ דחא ףא היהי אל זאו ,לזוא םילייחה רובע ףסכה דע

.דואמ תוקיחצמ לבא ,ללכ תודיחפמ ןניא ןמצע תוצלפמה .תוזרפומ תוינפקות תוניצס אלל ,קתרמ ךילהתה .המיאתמה הקיסומ עמשנ חור בצמ רוציל ידכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more