סימניות
תועוב עג קחשמ

תועוב עג קחשמ

.םירודכ לע ףיכ לש תרחא הסרג הז ,תועוב עג ירוקמה קחשמה .קחשל ליחתהל דימ לוכי התא ,הדרוהה ירחאו ,םניחב טנרטניאב םיגצומ םה .תומרה םדקתתש לככ ולעיש םירחא םילושכמו םיצוק ,םיבהל ,תוריקב תעגל ילב תועובה לכ .שדח ןוויכל ומצע תא ןוחבל לכל םיצילממ םהו ,םינקחש הברה הנהנ קתרמהו ןפוד אצוי ן .דבלב רתויב םיסונמה םיפתתשמה תא לבקי לבא ,קחשמה לש ןורחאה בלשל ועיגתש דע ךישממ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תועוב עג לפי קטגוריה:

Touch

קחשמVeselye puzyryam

.שגרמו ןיינעמ םהל םרוג הז בוליש .ןבומכ חויט תייגטרטסא לש הבוט הבוגת ,העונתב קויד תושרדנ תומרה ךרד החלצהב םדקתה טנרטניאב תועוב עגונ קחשמ

.רבכעה םע תונוכמל דוגינב תאצמנ הלהנהה לבא ,רודיבה יזכרמב ןקתומ םירומיה תונוכמ .ןוכנכ תחא קר תאו דוס יבוליש לש הריחבה תא תושעל ךרטצי אוה ,תודיח לש םידהואה תא

.סחייתהל ךרטצת איה רתוי תושקה תומישמה ,םדקתמ ןקחשה תומר ךרד דוע תא .הנושארה םעפב חילצמ דימת אל יכ םוקמל םוקממ עיגהל ידכ םילושכמו תודוכלמ לש עפש ,

.ןפדפדה ןולחב ןווקמ הניקת הקישמ הרצק הקספה תסרג ירחא .יתימא ףסכ תרומת וקפס אל םימולשתה לש קלח לכב ,םניחב קחשל לוכי התא .תופסונ תודוקנ רובצי בלשה תמלשה לע סרפה

.םימלענ םה רהמ רתויש המכו שיש םיפסונ םיטנמלא ,קחשמ לש המרהש לככ .וז הרדסב ררחשל וכישמה םירבחמה תאו ,שגרמ דואמ היה הז ךילהתה תסרג לש תוטשפה תור

.קיודמ הכמ ןמס הריהמ הבוגת תשרוד הניא איה .לזאפ והז

:םינוש םיעבצב ולש תועובה לש לגעמבו ,הריטה אוה ךסמה זכרמב .יביטקא רבו רוגסל םלעיהל לכ ,תמלשומ העוט אוה אבה בוביסה םא .הליענה תא ליעפהל ,ורותב םיטנמלאה לכ תא רוכזלו הכרעה תא חתפל ףידע לבא ,יארקאב .המר לכב דחא ידי לע לדגומ לוענמה לע םיביתנ רפסמש לככ רתוי השק תכפוה המר לכ םע

.וצרפ םה רבכעב עגונ הזשכ ,תוינועבצ תועוב אלמ ךובמ ךסמ לע הארי שמתשמה .תומודא תודוכלמ הברה רידגהל הז ,שרגמה תא ררחשל רהוזה תדוקנ לש םירצה תונורדסמב .דוביאל םיכלוה םייח תוריהז רסוח לש דחא עגמ .רתוי םירודכה ןיב אוצמל ןתינ ךא ,םהייח ינש םילבקמ םינקחש ,הליחתב .הנושארה המרהמ ליחתהל לוכי התאו רמגנ קחשמה שומישב תובבל יאלמ לכ תא עגרב

.םיעזעזמ םירגתאו םילושכמ ןניא םינמוימ םינקחש רובע תולדג תובכרומ לש תומר

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more