סימניות
תועוב םיקנט יקחשמ

תועוב םיקנט יקחשמ

.םידלילו םירגובמל לודג ףיכ םה תועוב םיקנט םניח םינווקמ םיקחשמ .לוגע םג אוה קשנה תאו ,וב םילוגע תומוקמ םנשי ,ןיטולחל לוגע אוה י .וז הרדסב קחשמ לכב םישמתשמל םיכחמ תוברק םידודנ ,תואקתפרה .ןוחצינה לע השקי ךכ ,םיקחשמהו תומרהש לככ .ןגומ רוזא ךרד רובעל ביואה תא עונמלו ,קשנה תא רפשל ,הנגהה תוקיטק .קסעהמ חורבל הצור התא רשאכ רדהנ יוליב הז ,רדבמו בידא דואמ םה םיק
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םיקנט תועוב לפי קטגוריה:

10000Fun תועוב םיקנט םיקחשמ .תועוב לש בכרומ אוה ,ידמל ןפוד אצוי םלועל סנכיהל םישמתשמ .םימוטאו תולוקלומ ,םיאת םע םזינגרוא ,הזה םוקמה קוידב המ םינייצמ .סוכב ףצקומ ןובס וא ,תימימ-תת תוכלמ-תת .ףוסל עיגהלו תומישמ םע דדומתהל אוה וז הרדסב םיקחשמה לכב רקיעה תועוב םינווקמ םיקחשמ יקנט

.הלשמ גוס םע שגפמ ,ינשל דחאמ עוסנל םג אלא ,םקוממ אוה ובש רודכה ך .םירחא ריווא יבכרו דיצה תא חתופ ,ןקחשה תטילשב ,העובב קנט ,םירחא .ךלש הנוכמה תא יוארכ קזחל לוכי התא זא ,תויושגנתה עונמלו קיודמב ם

.םינוש םירנא' זב םתוא רוציל ,תועובב תוניירושמ תוינוכמ םע קחשמה ל .לודגה ילאוטריווה םלועה ךרד תועיסנ הקתפרה לש תבורעת איה העובה םי .הנוש אוה בוציעה לבא ,היגולירט ומכ םה הלש תומישמב ,תועוב לש הנרא .הינפ לע ףולחת אל ביוא לש העוב ףאש ךכ םהלש הירליטראה תא ןגראל ךכ

.קנראה לש יבוע לע אלו ,תונמוימ ו תונמוימ יולת ןוחצינה יכ איה רבד .טנרטניאב תואסריגה לכ ,םתוא דירוהל ךירצ אל התא קחשמה יקלח לכב ךל .תוינש המכ קר ליחתמ קלח לכ ,רבכע אוה בהל רשאכ

.םילוגע boules הרוי לוגע קנט הגיהנ ,לוגעה םלועב לייטל וחמשי םידל .תועשעשמ תואקתפרה קר ,תונפקות לש הפיט םהב ןיא

:ידמל ךבוסמ ,םיקחשמ לש היגולירטה לוהינ .השק דע טושפ מ ענ הגרדהב ,ןושארה קלחה םע ליחתהל םיכירצ םישמתשמש .םיחדקא םג םהל שי ,ןכוסמ םג אלא ,רהמ קר אל םידגנתמה ,ישילשה קלחב .ןוגה םע חצנל תוסנל ךירצ התא זא ,הלהנהה םע בטיה תדדומתמ תיתוכאלמ

.ביואל קזנ לש הנוש סוידר ול שיש הנוש דויצ לש םלש לנסרא שי םינקחש .תונקתהה לכ תא רפשל ןתינ .םיביוא תדמשה ידי לע חיוורה אוה ,קחשמה עבטמ שי ,הלא םירקמב .םיידיתע םינוכדע לש הייפיצ םע הז תא איצוהל ףידע .ביואה לש הפקתהה תא הקישמ רותפכ לע הציחל ,םימוקימב תומקוממ תורדג .הנגהל תונוש תויורשפא קפסל ףידע ןכלו ,תויטואכב רבוע ביואה

.תוישומיש תויונמוימ רישכהל םג םידליו ,תוימוימוי תויעבו תוגאדמ תח .תוחתפתמ תיגול הבישחו הבוגתה תוריהמ ,תונידע תוירוטומ תויונמוימ ,

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more