סימניות
Ricochet ןווקמ קחשמ - חצור

Ricochet ןווקמ קחשמ - חצור

.םניחב תינמז וב יגול ףיכ ירוקמה הרויה תא קחשל ידכ םיקחשמ ricoche .ביואה ילגרמ תא סורהל ךירצש חצור התא - הטושפ איה הלילעה .תורדג ירוחאמ םירתתסמ קלחו ,תונוש תומרופטלפ לע תומקוממ תורטמה ןכ .הרטמל ועיגי ,דיב םיררחושמ תונמוימב ,ץח וא רודכ קר .בהזב ולקשמ תא הווש היירי לכ יכ רוכז לבא .בושו בוש רוזחל ךרטצת ,םיביואה לכ םע דדומתהל לשכנ התא םא יכ ,ךל
4.4 1 2 3 4 5 (Total 11)

משחקים טשוקיר חצור לפי קטגוריה:

םיקחשמ ץיפקהל חצור :שדח ירי תטיש 10000 .תינמז וב תורטמ רפסמ סיבהל ידכ ירי לש ןויערה ידי לע םלשומ קשנ הק .לק ךכ לכ אל םתוא תלבקו ,תונוש תומרב ןה הלא תורטמ ,ןכ לע רתי

.תויהל ךפוה הז רתוי השק ,קחשמב תומדקתה התאש לככ

.תיעוצקמ ותוא סורהל ,רהמ לבא ,השע ול הצקוהש אשונה המ םיהות אל םי

:תפסונ הלועפ ליבומש המ ,שקנתמ ומכ לגלגתהל וליחתי םינקחש .תיבחרמ הייאר ,הדח ןיע ,תונמוימ שרוד םג אוה ,בוקעל לק רתוי םה ,ן

.תורוחש תופילחב םישנא לש תורטמה תא אוצמל הסנמ ,םירחא םילושכמו הר .םילפונ םה ,םהילא תסנכנ איהש עגרב

.המב םישמשמ אלא ,םיבושח םיעוריאמ תעדה תא םיחיסמ םניא םה לבא

.םירחא םילושכמו םיזגרא תמירע ירוחאמ רתתסהל וחילצה םקלח ,תכתמ ינב .םיבוביס לש ילמינימ רפסמ תועצמאב םלוכ תורילו ,הלאה םיישקה לכ לע

?ךיא .שא שאב ביואה ילייח המכ חקול ,ץצופתהל םהל קיפסמ דחא ץוצינ ,הפירש .הזה קלחה תא רוחבל דימ לוכי התאו ,2 חצור ricochet קחשמה ךלהמב רב

.הצצפ ידי לע םירזגל קסורמ וא תוכומת לזרב םע זגפומ תויהל םג םילוכ

.הז לע וליב תוינסחמ המכו ,חקל רבכ ךל שי םייח המכ .רובעת אל המרה ,ורמגיי םירודכה םאש ורכז .תמלשומ האצות גישתש דע ,בושו בוש הז תא קחשל לוכי התא ,תאז םע

.יגולונורכ רדס שבשל ששח אלל ,לכ רוחבלו ,רבעמה לש ינדפק רדסב קובד

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more