סימניות
Caillou יקחשמ

Caillou יקחשמ

.תמלשומ הדימל וליפאו ,תיב תודובעב המאל רוזעל הניש תויפ תוחא וארקש בהואו תויתפכ .הזכ Caillou רוביג תשרב םיקחשמ .הקלח הרוצב לכה ול שיש תומד לש וייחב ןנובתהל םמעשמ היהי הז לבא .םוימויה ייחב דדומתמ יאק המ תולגלו ,םניחב קחשל לחתה .םייופצ יתלב םישגפמ תונכס ,תואקתפרה אלמ אוה .רדחה ביבס םירבד קורזלו ףרוטמ אטאטמ לבקל ,רפסה תויחא ןמ תוצלפמ תויחהל לוכי עגר .יתימאה ורופיסב רוביגה לש ףתוש תויהלו ןוימד לעפה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Caillou לפי קטגוריה:

Igry דליה לע יבויח יאק mire

1998 תנשב היצמינאה תרדס לש רוביגל ךפה אוה .ילאוטריווה םלועב ועסמ תא ךישמהל טילחה אוה ,םידלי ומכ האלה ןכו ,הדנקב .בל תמושת ךשומ דימתש דליה והז
.קדצו דסח לש תומלגתהה אוה .רפסה תיבב וליאו השק דומלל ןמזו ,הלש הנישה ינפל םירופיס אורקל ,הטימב ותוחא בכש .ןוראב ףדמ תולתל ,רדחה תא תוקנל ,םילכה תא ףוטשל ול ריכזהל ךרוצ ןיא
.ותוחא דיחפמש הווזמה תצלפמה ינפמ עוסנל רהימ אוה ,תאזה הדובעה םע דדומתהל ידכו .םלועב דומח תיארחא ,םמורמ חור בצמב יכה קוניתה הז יכ ,חמש אוה לבא ,הדובע הברה י

:תכללו ,יאק קחשמה תא חתפ ,תאז אדוול ידכ .שדח והשמ דומלל םכתא הנימזמ ןמז ותואבו ,דיחי קחשמ ץימחהל הצור אל אוה ,רבד לכב

.תורחא תומיעט תונמו ,תוגוע ,קייקנפ ,תותיבח ,םירגרובמהה תא םילשבמו ,ןוכתמ לכ רו .יחרכה הזש ןיימדל ליעומ הזו ,תוהכ תונומת קר הז ןכמ רחאלו ,בטיה תוארל ןתינ םירצ .המישרב עיפוי אוה ,רצומ ןחלושה לע םישלו תחקל יוארכ םא

.דחא הנבמב דחי םיגזמתמה םיגצוימה לש םיקלח םתוא רוחבל ךרוצ שי ,יארחאו השק המישמ .טירפת ךותמ הריחב ,רדחב םיטיהרה לכ רובע םע אובל ןכמ רחאלו ,הבורא ,תותלדו תונול .ידמ היטבמא ,חבטמ – קר אל ךא ,הניש רדחו ןולס לעב תויהל בייח התא .ולוכ תיבה רובע בצמה לע תוריהזב בושחל הצור התאו ,היניתנ תונהל ולכות רדח לכב .םיכר ינאמ'תועו הדנדנ סוס ,רדח ינועבצ םיחיטש התוא סינכמו ,ולש הבוהאהו הנטקה ות

.ומוקמב חמצ לכ אוצמל ,בוחרב םויה לכ תא תולבל ןכומ אוה .םיצע – םיטבנ ,םיפי םיחרפ לדג אוה םיערזה .םהלש תויווחב ףותיש ,הדליה רזוע אוה זא ,דומלל המ הברה שי יאק לבא .הלש תויפטח קחרתמ ,םיקיזמ םישחרב העוטק איה רשאכו ,בוש םימ הרפמ ,םיטבינ םע רוח .הז לע ףוריטב חמש יאק ,ןצינ ןושארה תחירפ תאו ,ןמזה עיגישכ

.תויבוקה לע תויתוא תועצמאב תונוש םילימ הז .תילגנאב הז תא תושעל ךירצ התא וישכע לבא ,תולגוסמ ךכ לכ ןה תונבה לכ .ןורכיז יסיטרכ םע תעל תעמ יאק קחשמה תא חותפל ידכ בוט
.תומרה לכ תא ריבעהל תנמ לע ,רבדה ותוא תואריהל ךירצ התאו ,םינוש םיבצמ םיגצומ וי .ךלש יתוזחה ןורכיזה היהי םינשקע רתוי ,הלאכ םיליגרת קוסעל התאש לככ .ףצרה לע רוזחל ןכמ רחאלו ,ןזוא יפל תורעהה תא רכוז ,הנוש ןורכיזה ללגבו .יאמצע ןפואב דמלית םג התא ובש ,תורחא תוניינעמ תועצה הנייהת תודובעה ןיב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more