סימניות
יפא המחלמ יקחשמ

יפא המחלמ יקחשמ

.ער ,םינסורמ אל ,םיעורפ םיקרוא םע תויעב בוש תיטסטנפ-המוסקה הנידמה .ביואה תא שינעהל ידכ קשנב זוחאל םידמגו םיטיבוה ,םידמג ,םדא ינב שי .תיפאה המחלמ םניחב תשרב םיקחשמ קחשל ליחתמ ,םהלש ףתושמה םינכמ ןגהל ןוגכ םינוש ם .ץמואו הארשה תפתושמה הרטמ ירוביג לבא ,תנכוסמו השק המישמ .תויונמוימ ףוסאלו תוברקב םתוא ןמאל ,םיניוזמ תוחוכ ,םהלש תוריטה קוזיח .תוצלפמו םידלש ,םידש :םישדח םיביוא לש הפקתמה תא לטבל ידכ תוריטו תוחוכ לש תושמח
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יפא תמחלמ לפי קטגוריה:

תיטסטנפ הגס :יפא המחלמ יקחשמ

.תואלפומ תואקתפרה לש סנקה ןעדי רובע םימשמ תנתמ ךופהי םיפא תמחלמ קחשמ ןכלו ,ןוו .יוור ,ןיינעמ ,שגרמ ךילהתה תא ךופהל ידכ םיטנמלא שי עוצעצה תנשב

.םהיתורטמל התוא םיאתהל ידכ קיפסמ אוהו ,םייק רבכ אוה רשאכ לגלגה תא איצמהל המל .קחשמה ףא תמחלמ ןורקיע טלוש התאו ,םיקחשמ הרוביגה הרדסה תא רכוז .םתוא םיסלכאמה םישנא הזיא וארתו ,ןויצח ץרא תא םילגמ
.םירחא םירוציו םיריבא ,םינילבוג ,םיקרוא ,םידמג ,םיטיבוהה שגופ התאש חוטב התא םא .םהלש םיסרטניאה לע םחליהל ןכומ אוהו קשנ לעב לכ .לודג ןורשכ וכפהי תויעבט תויונמוימו ,ןטק ליגרת .ימומרע לע תופקתהו תולודג תופורת ישחל הגירא ,תשקו ץח ,ןזרג ,ברח םע תויחמומב חי .םכח ךתוא השוע חושק ברק לכ
.תפסונ הציר יצחו תויפיפ םינזרגו תוברח ,םיחמרו םיפיז ,דבכ קשנ םהידיב קזח קיזחהל .המחלמה לכ לומ יכ ,הדובעהמ יצח – ברקב חצנל .םישורדה םירחא םירבדו דויצ לע ותוא זבזבל ,המישמב החלצהל תנתינ רשא ,הנאמ חיוורה .םייח ןובשח לע ןגהל שי רשא ,הריטה לע הנגהה הנייהת תונימאה רתוי ,ךל שי תודיחי ל .המינפ ותוא תחקל ןכמ רחאלו ,המוחה תא תוצחל היהי ביואהו ,םוקימה תא רוסמל ךרוצ ש .ברקה הדשב םיישומיש דואמ ,םירזוע היהי ךלש
רוביגה .תיפוס הפונת עצבל ךל רשפאמש המ ,הלבוהה תא לטנ רשא ,ביואה תא דימשהל ידכ ,המידק .ןיקוקיז לש תורואב די לש לג לכ הכיפה ,םסק רוציל םסוק ,םיפנוכמ םינוקרד ,שא תובכ

:רכומה לוהינה תכרעמב שמתשה המחלמה סופא קחשמ ךלהמב
.םיאנת לכב חצנל תנמ לעו תודוקפל תייצל ץלאנ רחאלו ןיטינומל ברסמ אוה יכ ןיבמ אוה .ףא תמחלמ קחשמ לש ישימחה קלחה לש הרקמב ומכ ,תינטש םוהת וליפאו ,חרק תודש ,תורק .םידיחפמ םיביואו Firelands לש םיינועבצ םיפונ לש הרוש לשב רתויב שרדה ילוא הז .םידח םירפטו םייאמ ךויח לבלבתהל אל לבא ,דובכ תארי ררועמ ביואה לש םישרמה ולדוג .םחול דרשמה לש דיה תא ןווכמה ,םישקומ הדלפ יניכס – םידגנתמ םה המ ךל שי םא .םהיתודמע תא קזחל ךולה ביואה תוחוכ תא ררחשו ,רצבמה לע רוצמה תא םיקיזחמ םתא ,בט .רחא שוביכה תאו ,םהלש םיחטשה לע הנגהל ,ךורא עסמ אצמתו ,םיכשמ הברה שי תיאבצ הגס

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more