סימניות
םיקחשמ ה

םיקחשמ ה' גנינ תוריפ םניח

.ןיטולחל הנוש תיווזמ םהירושיכ תא ונל תוארהל ה 'גנינה תוריפ םניח .טלסל תוריפו םינוש תוקרי סורגל לבא ,םיביוא דיחפהל םיסנמ אל םה ,ב .םינימטיו םע תונטוטהל ,םתוא קרוז הארנ יתלב והשימ דועב ,ריוואב קר .ינחיר ץימ םע םידדצל סוסיר הז ,רצומה תא ךתוח בהלה עגרב .עצומה האנה לכ תחיתפ ,ךותיח קזבה תוריהמב קחשל לוכי ךמצע התא .תעגל אל ףידע םיצפח שי תוריפ לש םיקוקיז םימעפל תוריהזב לבא

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוריפ ה' גנינ לפי קטגוריה:

.ה' גנינ ומכ ךמצע תא הסנ

.ךלש תונמוימה םע םירחא םישרהל הסנמ אל התאו ,ןמז הברה ךל שי רשאכ .ךירצ התאש המ אוה תוריפ ה' גנינה קחשמ ,תוארהל ךותל הלועפה תא ךופ .בושח ה'גנינ לכ ,ךרוצ לכ ה'גנינ יתוריפ ה' גנינ יקחשמ

.םהב עוגפל ירשפא יתלב טעמכש ,םייתימא םימחול ,תונורקע ירסח םה הלא .םהלש הדעסמל הליהתב תוכזל ידכ תורחתב קלח םיחקולש םיפשה קר הז ,ונ Helpers תוכיתח רפסמל םתוא ךותחל לבא ,ספספל אל ונלש רוביגה ,ריווא .הלועפה לע תפסונ העפשה ןתונ הז לבא ,םידדצל סט תוריפ ץימ .בצקומה ןמזב ,ןיכסב ,רמולכ ,ברחב םתוא גורהל ךירצו ,הלדגו תכלוה ם .קחשמה תודוקנ לע ןוחצינל ךתוא ליבוי רשא ,ץוצקת התא טלס רתוי ,ךות .תצק ןומיא קיפסמ הקושת םע ירנילוק יארומס תויהל םילוכי םלוכש ררבת .עסונה השאד הדח ןיכס םע דבוע dexter המ תוארל

:ןכוסמו דח ץפחמ דחפמ אל ללכב לבא ,הנטק הדלי תויהל הל ןת .תורחתל ץוחמ םתוא תחקלו םייח ךממ תחקל הסנמ ,ךל ןוזמ יכרצמ םע דחי .השוע התאש המ ךלש בלה תמושת לע רומשל לבא ,ךלש חבטמה ילכ תמלשומ ט

.םיפפועמה תוריפה דגנ רביד ,רוא תורואב שומח ,ללחה אשונ לע עקר רחב .תחא הנועבו תעב ריוואב ףוצל תינמז וב םיצפח השולש ןאכ לבא ,םעפ לכ .תוכיתחל םירצומה תא ךותחל רשי םתוא רייצל ,םהילע ךלש קשנה תא ןווכ .םינימטיו םע ותוא אלימו וביבס ץימ זיתמ ,םיעטו דואמ םישרמ הארנ לכ .אילפהל םיעט אצת הנמה יכ הארנ .ןאכ םג גופסבוב

.ףיכ הזכ ספספל לוכי אל fidget ו ןוירב הז .םתוא עינהל תלוכיה תא שבוכ וישכעו ולש רתויב בוטה ןיכסה תא דדיח א .םוחת לכב השק רגתא תחקל ןכומ דימתש רוחב אוה לבא ,יארקא שאלפ תורי .סונוב תודוקנ לבקת ,בוש םתוא ץצקל לוכי התא םא לבא ,תחא םעפ םירצו .ןוזמ תקפסא לש םיבוביס ךותל ץפנ םישקומ תקירז ידי לע תוריפ לש ה' .םייח השולשמ דחא חקיי לודג םוב תרחא ,ןיכס םע תכתמה תא ךותחל אל ה .םתוא חצנל םיצור םלוכו ,תויורחתב קלח םיחקול םיפסונ םיבר םיוות 10 .ריוואב ןוזמ יביכרמ סופתל תוזירזב דציכ דומללו ,ירנילוקה ה'גנינה .עבצו ץימ רתוי וליפא הזו ,volumetric הקיפרג םיגצומ קחשמה לש תובר .ןוכנה עגרב ךתוא רדבל תנמ לע ךתיא היהי דימת ףיכו דיאורדנא רובע ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more