סימניות

משחק ישיש ליל לש Funkin הקיסומ תורעה באינטרנט

                                  Friday Night Funkin Music Notes קחשמ

ישיש ליל לש Funkin הקיסומ תורעה (Friday Night Funkin Music Notes):

.הרבחו רבח :ילקיזומה גוזה תא וזיגרה םיליגר םינחבמ .םיילקיזומ תוברקב רישל קיספהל וכרטצי םא ויחי םה ךיא גשומ םהל ןיא .ופיצ אל וב םוקמהמ ועיגה תויופצ תורצ ךא .דחא קתפ אוצמל וחילצה אלו םירוביגה וררועתהש עגרב .הלילב ישיש םוי לש Funkin הקיסומ תורעהמ וטלמנש תורעהה לכ תא ריזח .הייארה תא ץמאלו םייניעה תא בטיה ףשפשל יאדכ .ואבחתה טושפ םה ,םוקמ םושל וכלה אל םיקתפהש רבתסמ .לוחכה רפארה לש תולמעתהה ילענ לע תינומדאה יפויה יליא לש הרעשב ןת .הלילב ישיש לש Funkin Music Notes -ב שדח םוקימל תכללו בצקומה ןמז
" "