סימניות

משחק תודוקנה תא רבח באינטרנט

                                  Connect The Dots קחשמ

תודוקנה תא רבח (Connect The Dots):

.תילגנאב תוישומיש םילימ המכו םירפסמ דומלל םילוכי םינרקסו םינטק ם .תורפסוממ ןה ,רדסה יפל תודוקנה לכ תא רבחל ךילע .האלה ןכו 4 ,3 ,2 דע 1- מ וק רייצ טושפ .תחא רפסמ םע הנורחאה הרפסה תא רבח .תילגנאב תראיתש המ לש ומש תא עמשתו רויצ עיפוי ,רגסנ רובשה וקהש ע .תודוקנ רתוי ןכלו ,םיבכרומ רתוי םירויצהש לככ Connect The Dots תומר לש תונוט ללוכ. .ךלש יאנפה תועשב תושעל המ ךל היהי
" "