סימניות

משחק םינוזוורב תלצה באינטרנט

                                  Duckling Rescue קחשמ

םינוזוורב תלצה (Duckling Rescue):

.םימיעט רעי תוריפ םע םיזוורבה תא קנפל ידכ שממ הצקל דע רעיה ךותל .רסח דחא ןוזוורבש זוורבה הליג ,בוזעל ודמע רשאכ ךא ,בר ןמז רעיב ו .רעצ בורמ שארה תא ירמגל הדביא איה ,םינוזוורבה תלצהב הנכסמה אמאל .ןדבואה תא אוצמלו רעיל רוזחל ונילע .בולכל סנכוהו ספתנ רבכ אוה ילוא .תוחתפמה תאיצמ ידי לע ותוא חותפל ךילע ,הז הרקמב .ךל תורכומ ןה ,תודיח רותפ .םיזמר ויהי חוטב םימוקימל .Duckling Rescue -ב םהב שמתשהלו םתוא תוהזל ךירצ התא
" "