סימניות

משחק טנאה ףחר באינטרנט

                                  Hover Hunt קחשמ

טנאה ףחר (Hover Hunt):

.ונלש ללחה דיצל םכתא םינימזמ ונא .ללחב הדובאש תדחוימ המרופטלפ לע ךמצע תא אצמת התא .ףחרמ דיצ חטשכ דחוימב רזבואמ אוה .םייביסרגאל וכפה םהו דוביאל הכלה םהלש תינכותהש םיטובור הלא .םכמצעל ואימחת לא ךא ,תודומח תויח ומכ םיארנו םינטק םיארנ םה .ךב תוריל וליחתי םה ,םהלש הייארה הדשל סנכנ התאש עגרב .דימ תויריה תא ועמשת ךא ,דימ םהילא בל ומישת אלו םכילגרל תחתמ םהש .Hover Hunt -ב ןהילא ברקתמ התאש עגרב תיטמוטוא תוחתפנ תותלדה ,םיא
" "