סימניות

משחק קאמס רודכ עבצ באינטרנט

                                  Color Ball Smack קחשמ

קאמס רודכ עבצ (Color Ball Smack):

.יתימא לזאפ אלא ,תיתרגש הדובע קר הניא םיילאוטריו תודשב םינוש םיט .הז גוסמ תוריהבה תואמגודה תחא אוה קאמס רודכ עבצ .רוזאה תעיבצל רודכב שמתשהל ולכות .קחשמה שרגמ לע ועיפוי םיוסמ םודא עבצ םע תונבל םירומיש תואספוק .םיינועבצ םימתכ ורתונ םמוקמבו ,תויחפה לכ תא ךופהי אוהש ךכ ללחל ר .ןמז רתויש המכ שרגמה ביבס ץפקי אוהש ךכ רודכה תא קורזל הסנ זא ,לב .טשוקירב שמתשה .קוהילה ינפל .ףועי רודכה ןאל תוארל ולכות םידקונמה םיווקה תרזעב
" "