סימניות

משחק רידא ו'גאר דמימ תלת רוביג באינטרנט

                                  Mighty Raju 3D Hero קחשמ

רידא ו'גאר דמימ תלת רוביג (Mighty Raju 3D Hero):

.דרובטייקסב תוניצרב ךבתסהל לחהשכ ועיפוה םהמ רתוי ףאו םיבר םירבח .הקוחרה ודוהמ רוביג םע תונווקמ תויובתכתהב םוט לחה הנורחאל .ולש רוזאה לש ימואלה רוביגה אוהו ה'גאר ול םיארוק .ולש דחוימה דרובטייקסה לע ךרדל תאצל טילחה ידוהה רוביגהו שגפיהל ו .האר אל םלועמש םילושכמ לע רבגתהל ול רוזעלו רוחבה תא תוולל לוכי ה .וילעמ ץופקל רשפא יאש הובג ךכ לכ לושכמה םא ףפוכתהל םגו ,לעמ ץופק
" "