סימניות

משחק תמאה ךרד באינטרנט

                                  The Path of Truth קחשמ

תמאה ךרד

The Path of Truth

.ותרשכהב ןוירוטסיה אוה יתומיט םשב ונלש רוביגה .םינשי םיכמסמב טטחמו םינויכראב בשוי אל אוה לבא .יח רודישב הירוטסיה דומלל ףידעמ אוהו .םישדח הירוטסיה יפד הלגמ ,הברה לייטמ אוה .ןיינעמ רפס וא רמאמ םסרפמ אוה לויט לכ ףוסב .קיראו ימייא :ותיא וכלי וירזוע םעפה ךא ,ודבל עסמל אצוי אוה בורל .םילויטל םהייח תא םישידקמ םהש תורמל ,םגו םיריעצ םידמולמ םינוירוט .דואמ הקיתע היצזיליוויצ לש תובקע ולגתה םש ,הלונמור יאל תחלשמ .ונלש םירוביגל ללכב םיאתמ אלש המ ,יאה םש תא קר ריאשה אוה השעמל ." תמאה ךרד"ב התומל תוביסה תאו המלענש היצזיליוויצ לש הירוטסיהה ל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more