סימניות

משחק הקירז תקירז באינטרנט

                                  Fling Shot קחשמ

הקירז תקירז

Fling Shot

.Fling Shot שדח שגרמ קחשמ םיגיצמ ונא ,ףלוג ומכ הזכ טרופס בהואש י .ףלוג לש ידמל תירוקמו תניינעמ הסרגב קחשל ולכות הב .השק יד הלקה םע חטש הארת ךסמה לע ךינפל .לבכ תועצמאב םלצל םילגוסמה םיעבורמ םינבמ ולקשי םהילע עקרקב םירוח .רוחל סנכיהלו תומוקמה לכב לגלגתהל ךרטצי ךלש רודכה .רבכעה תרזעב הנבמה לע ץוחלל םכילע היהי ,ןולשיכה תוריהמל עיגי אוה .לבכ תועצמאב הקירז עצבל ולכות ,ךכיפל .ינשה דצל ותוא ריבעי רודכה תא םירמ אוה .ךכ לע תודוקנ לבקתו ,המדאב רוחה לע רבגתי ךלש רודכה ,ךכ .קחשמה לש האבה רתוי השקה המרל רובעת ,רובל לופייו לולסמה לכ תא רו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more