סימניות

משחק שדקמה ירמוש באינטרנט

                                  Temple Guardians קחשמ

שדקמה ירמוש (Temple Guardians):

.שדקמה ירמוש לצא םינוש םיקיתע םישדקמ רוקחל ולכות ,ק'ג םשב ץימא ן .םהמ דחאל לחלחת ךלש תומדה .הרקבה ישקמ תועצמאב ויתולועפב טולשל ולכות תעכ .םוקמ לכב םירוזפה םינוש םיצפחו ןח ינבא ףוסאלו םדקתהל ךרטצי ךלש ר .תונוש תוקיתע תוינכמ תודוכלמו המדאב םירוח ,םילושכמב לקתי וכרדב .ץופקל ךרטצי קר אוה םירחא וליאו ,ףוקעל לכוי ךלש רוביגה םקלח .ךתוא ודוצי ןהו שדקמב תוצלפמ שי יכ רוכז .היירי ילכ תועצמאב קחרמב םתוא דימשה ,ןכל
" "