סימניות

משחק םיריעז םיכובמ באינטרנט

                                  Tiny Dungeons קחשמ

םיריעז םיכובמ (Tiny Dungeons):

.םינטנטקה םיקוניצה קחשמב םיקיתע םיכובמ רוקחל וכלת ,As As -ה ץורי .קוניצה לש ןושארה םלואל הסנכנש ךלש תומדה תא הארת ךסמה לע ךינפל .אבה םלואל רבעמל בורק תויהלו הז תא רובעל ךרטצי אוה .םינוש םיגוסמ תודוכלמ ידי לע דכליי אוהש םוקמ לכב היעבה הנה לבא .תוריהמ גישהלו המידק ץורל םכלש רוביגל םורגל ידכב הרקבה ישקמב שמת .ךסמה לע בטיה ולכתסה .ץופקל ךרטצי ,ךתייחנהב ,אוה םהילא םילושכמל הכחי ךלש רוביגה ךרדב .ךלש רוביגה תא ץוחמל םילוכיש הלעמלמ ולפיי םיצפח לש םינוש םיגוס , .םהמ קמחתהל ךרטצת .העונתב ןמזה לכ תויהל .גומאל תוומ תא איבת הריצע לכש רוכז
" "