סימניות

משחק תוכסמ ריע באינטרנט

                                  City of Masks קחשמ

תוכסמ ריע (City of Masks):

.ץראה רודכ ינפ לע םיירותסמו םייטנמור תומוקמ דוע שי םאה ,הנורו ,היצנו .הקתפרהו הבהא לע םיבתכנ תוזחמ ,םינמור ,םינמור םהילע .הילויו ואימור :הפיו ריעצ גוז לע בוצעה רופיסה המ .תויטרפב הנטק השפוח תולבל ,בהאתהל תובורק םיתעל ,הילטיאב .היצנוול אובל ותנמזה תא תלבקמו וינוטנאב תבהואמ הנוד .תוכסמ לש לבנרקב ללוכ ,תובר םימעפ ןאכ תאצמנ איה ,םימה לע ריעה תא תבהוא הרענה .תוכסמ ריעב םוצע ןווגמ ךותמ רוחבל םהל רוזעת התאו ,וכרטצי םהש הכסמו לבנרקה ינפל
" "