סימניות

משחק דמחמ תויח תווח העיבצ באינטרנט

                                  Coloring Farm Pets קחשמ

דמחמ תויח תווח העיבצ (Coloring Farm Pets):

.דמחמ תויח העיבצ תויח קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש םינקחשה לש רתויב ןטקה רובע .םהייח לש םיעלקה תונוש דמחמ תויח לש תונומת םע תונומת רייצל םתוא ןימזהל םיצור ו .ךלומ חתפת איהו תחא הנומת רוחבל ,תועצומה תויורשפאה ןמ קחשמה תליחתב .תושרבמהו םיעבצה ועבצי וילעש ןמאה לש חולה תא הארת הטמלמ .ךירצ התאש םיעבצב םתוא רייצל ליחתהל ןכמ רחאלו הארנ הלאה תויחה ,הז תא הצור התא .ןורכיזל סיפדהל וא רומשל לכותש תינועבצ הנומת לבקת ,םייסתש רחאל
" "