סימניות

משחק םדקתמ באינטרנט

                                  Advanced LegyWarfare קחשמ

םדקתמ (Advanced LegyWarfare):

.תימלוע המחלמל איבה הז .םיביריה תא דימשהלו בוקעל םג ומכ ,םהיתודמע לע ןגהל ידכ ויתורושב דומעל תווצ רוח .תורילו ןווכל לוכי התא ,עיפומ ביואה םאו ,םישומח התא ,ךלש העונתה תא לחתה .םיאתמ םג היהי הז ,שארה לע קיתה תא תוכהל ,קשנ ןיא םא .עגר לכב םחליהל םינכומ תויהלו םדקתמ LegyWarfare קחשמב רתוי םיחוטב שיגרהל ידכ ק
" "