סימניות

משחק העיבצ ןורפע םוקיה ןביטס באינטרנט

                                  Steven Universe Pencil Coloring קחשמ

העיבצ ןורפע םוקיה ןביטס (Steven Universe Pencil Coloring):

.ךתיא דדומתהל לכונ ,העיבצ ןורפיע םוקיה ןביטס קחשמב תאז םע .םהמ דחא רוחבל ךילע היהי .הז לע םילידגו םינוש םיעבצ הארת .םינוש םיעבצב ותוא רייצל םיעבצ ךותל ולש תושרבמה תא לבטו האריי ךלש תומדה ךיא בו
" "