סימניות

משחק לזאפ םוקיה ןביטס לזאפ באינטרנט

                                  Steven Universe Jigsaw Puzzle קחשמ

לזאפ םוקיה ןביטס לזאפ (Steven Universe Jigsaw Puzzle ):

.םיריוצמ תורוביג תונומת תוכיתחל םינוש םירבושו םימוקי הפע הנושארה םעפה אל אוה ן .תונטק תוכיתחל ותוא ערקו ,רוביגה לש ךילע הבוהאה הנומתה בנג אוה ,ןביטס לש םוקיב .םיקלחה לכ תא םכסל רשפא יא לבא ,ךלש הנומתה רוזחל קקותשמ אוה ןביטס .רשואמ היהי אוהו ,ןמז םומינימב לזאפה תא חינהל רענה הרזע .םיקירטו םיפיט הברה םג שי קחשמב
" "