סימניות

משחק רפסה קחשמ העיבצ םוקיה ןביטס באינטרנט

                                  Steven Universe Coloring Book Game קחשמ

רפסה קחשמ העיבצ םוקיה ןביטס (Steven Universe Coloring Book Game):

.קחשמ העיבצ רפס םוקיה ןביטס ונמויב ןביטס םשר ,ןמזה לכ עריא רשא ,ויתואקתפרה לכ .תוהמה תא םיראתמה ןבל רוחשב םימושיר רייצ אוה ןבל ףד לע ןכלו ,ונמויב הז תא ןקתל .ךיפה יתלבו טלחומ ןפואב םהב ךבתסיש דע ,ויתומישר תא זרזי ןביטסש ןמזה עיגה .ץימאה רוביגה רייצש תונומתה לכ תא רייצל וסנ ,וייחמ רחא קתרמ רופיס לע םכל תרפסמ
" "